Open mobile navigation

Beth mae’r diwydiant diodydd am i chi ei wybod?

Gwaith anodd ar y naw yw gwerthu rhywbeth sy’n gallu bod mor beryglus ag alcohol. 

Dyma ni’n eich tywys chi drwy rai o’r pethau byddai’r diwydiant diodydd yn  licio i chi eu gwybod am alcohol…ac ambell beth basai’n well ganddyn nhw’n gadw’n dawel amdano.


“Byddai’n byd yn lle diflas tu hwnt heb alcohol”

Mae’r rheolau hysbysebu yn eithaf clir – dyw  cwmnïau alcohol ddim yn cael dweud bydd eu diodydd nhw’n eich gwneud chi’n fwy poblogaidd neu lwyddiannus. Nid bod hynny’n rhoi stop ar hysbysebion sy’n dangos alcohol yn rhan o fywyd cyffrous, llawn ffrindiau difyr – gyda cymorth sêr o Rihanna i Daniel Craig.

Gwell fyth i gwmnïau diodydd os gallan nhw wneud alcohol yn rhan o bethau rydyn ni eisoes yn eu hoffi – cerddoriaeth, chwaraeon, ffilmiau ac ati. Trwy roi eu brand nhw ar dîm bêl-droed neu ŵyl gerddorol, mae’r neges yn glir – byddwch chi’n mwynhau’r pethau hyn yn llai heb alcohol. Wrth noddi clwb pêl-droed Lerpwl, soniodd Carlsberg am eu cwrw nhw fel “rhan o’r gêm”. Neu yng ngeiriau cwmni diodydd arall: “Bob dydd, ym mhob man, gall cwsmeriaid ddibynnu ar Diageo i’w helpu nhw i ddathlu bywyd”. 


“Does dim drwg ynddo fe”

Bydd unrhyw gemegydd yn dweud wrthych chi fod C2H6O yn wenwyn. C2H6O (neu ethanol) hefyd yw’r peth sy’n gwneud diodydd meddwol yn feddwol. Mae unrhyw un sydd wedi meddwi yn gwybod bod gormod o alcohol yn eich gadael chi gyda phen tost, syched y diawl, a rhyw deimlad annifyr eich bod chi wedi gwneud rhywbeth twp. 

Ond un peth mae rhaid i’r diwydiant alcohol ei osgoi yw pob agwrym mai alcohol ei hunan yw gwreiddyn y drwg, neu mai gwerthu llai o alcohol yw’r ateb. Byth ers iddyn nhw ddweud wrthyn ni am fwynhau Martiniunrhyw bryd, unrhyw dre, unrhyw le“, mae’r diwydiant diodydd yn trio gwneud alcohol mor normal â phosibl. Dyna pam gwelwch chi fe wedi’i bentyrru yn nwrs yr archfarnad; wrth y glolosg barbeciw, yr wyau Pasg neu’r pwdinau Dolig; a hyd yn oed yn y lle petrol a’r siop drin gwallt.   


“Chi sydd ar fai, dim nhw”

“Mae rhai o’n cwmseriaid yn achosi niwed iddyn nhw eu hunain ac i eraill pan yfan nhw’n anghyfrifol,” medd y cawr o gwmni gwirodydd, Diageo. Go brin clywch chi nhw na neb arall yn y diwydiant yn cyfaddef bod marchnata anghyfrifol neu gynigion sy’n annog yfwyr i brynu rhagor yn rhan o’r broblem. 

Ac er gwaethaf eu holl sôn am yfed yn “gyfrifol”, cawson  nhw eu dal yn rhagrithio ar yr union fater yma fwy nag unwaith:

  • Mae Diageo yn dweud nad yw pobl yn yfed yn anghyfrifol yn “dda iddyn nhw, i’r gymdeithas, nac i’n henw da ninnau”. Maen nhw hefyd yn annog tafarnwyr i “werthu mwy o wirodydd yn eich tafarn” trwy ofyn i yfwyr sy’n gofyn am wirod sengl, “Gymerwch chi ddwbl?”
  • Mae Carlsberg wedi “ymroi i… sicrhau bod gan ein cwsmeriaid yr holl wybodaeth wrth ddewis” ond hefyd wedi annog siopau i bentyrru cwrw “i ffwrdd o’r silffoedd cwrw arferol er mwyn hybu diwydiant diodydd i’w ddweud?

Beth arall mae’r diwydiant diodydd yn ddweud?


Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf