Open mobile navigation

Ein barn ar gwrw di-alcohol

Hands holding glasses with beer on a table in London

Mae gwerthiant cwrw di-alcohol a phrin-ei-alcohol yn tyfu o hyd. Ond ydyn nhw’n haeddu eu hyfed?

Er mwyn arbed tipyn o drafferth i chi, buom ni’r chwilio’r silffoedd a blasu’r cynnyrch. Dyma’r canlyniadau, heb fod mewn unrhyw drefn arbennig…felly, chi sydd biau’r dewis!

Does dim byd cryfach na 0.9% yma, ond gwyddon ni fod rhai pobl am osgoi alcohol yn gyfan gwbl, felly nodon ni ba rai sy’n gwbl ddi-alcohol gyda seren *

Lle roedd y wybodaeth ar gael, rydyn ni wedi nodi hefyd a faint o galorïau sydd ynddyn nhw. I gael gwybod mwy am y calorïau mewn alcohol, sbïwch yma

Cwrw Melyn

Cwrw Euraidd

Cwrw Gwelw

Weißbiere Almaenig a Witbiers Iseldiraidd

Cwrw Chwerw Traddodiadol a Chwrw Tywyll

Cwrw Du

Cwrw Frwythaidd

Cwrw melyn

Guinness Pure Brew

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: 92 (28 ymhob 100ml)

Sgôr: 5 o 5

Buodd cwrw di-alcohol yn trigo mewn cornel fach druenus o’r farchnad ers degawdau. Felly, pan mae’r hogiau mawrion yn dechrau buddsoddi o ddifri mewn diodydd newydd a phecynnau ffansi, mi wyddoch chi fod rhywbeth yn digwydd.

A dweud y gwir, nid dyma’r tro cyntaf i Guinness fentro rhoi i ni gwrw melyn di-alcohol (er eu bod yn enwocach o dipyn am gwrw du enwoca’r byd). Pwy all byth anghofio Kaliber yn yr 1980au? Yn anffodus, roedd hysbysebion gwych Billy Connolly gryn dipyn yn well na’r cwrw ei hunan.

Diolch byth, mae’r Pure Brew newydd yma gan Guinness, sydd ar werth ym Morrison’s, yn gwrw penigamp. Mae’r rhagorol, ardderchog, amheuthun ac adfywiol. Dyma’n union sut dylai lager da fod.

Mae ganddo liw hyfryd a blas braf gydag awgrym o sitrws. Mae’n swmpus ac yn gwneud i gyrfau melyn di-alcohol eraill deimlo braidd yn denau. Yn wahanol i’r hen Kaliber, dyw e ddim wedi mynd trwy ryw broses i dynnu’r alcohol allan ohono – mae’n cael ei fragu i fod yn 0.5% alcohol, a dyma ni. Efallai mai dyna’r rheswm nad oes ganddo ddim o’r arogl rhyfedd neu adflas cemegol sy’n difetha rhai cyrfau di-alcohol. Mae’n bosibl mae’r Guinness hwn yw gwin y gwan yn wir.

Yn ôl i’r rhestr 

Big Drop Lager

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: 46 (14 ymhob 100ml)

Sgôr: 4 o 5

Wedi’i lansio yn Awst 2017 yng Ngŵyl Yfed Ystyriol Club Soda, mae golwg ac arogl lager crefftus da ar hwn. Mae’n blasu’n dda hefyd – glân ac adfywiol – er bod, o bosibl, rhyw fymryn o adflas sur. At ei gilydd, boddhaol iawn.

Mae’n amlwg bod Big Drop hefyd yn gwybod eu pethau o ran diwyg a marchnata. Yr haf diwethaf, gan gydnabod bod eu labeli geometrig gwreiddiol yn “neis ond digymeriad”, gwnaethon nhw ailwampio’r cyfan. Fel Adnams, mae’n eglur fod Big Drop nhwthau’n ymfalchïo yn eu gwreiddiau yn y dwyrain pell (sef Suffolk). Mae’r lager yma’n cario un o bedair delwedd gofiadwy o arfordir dwyreiniol Lloegr, yn yr achos yma traeth hafaidd deniadol dros ben.

Mae Big Drop Lager ar werth trwy’r Wise Bar Tender a Dry Drinker. Mae’r bragwyr hefyd yn cyflenwi amryw dafarndai, bwytai a siopau yn Lloegr (a Sweden, yn ôl y sôn).

Yn ôl i’r rhestr 

Jupiler 0.0

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob potelaid: 88 (35 ymhob 100ml)

Sgôr: 5 o 5

Mae’r bragwyr rhyngwladol AB InBev eisoes yn adnabyddus yn y farchnad ddi-alcohol am Becks Blue a Budweiser Prohibition, ond diod newydd i ni yw Jupiler 0.0, a ddaeth yn rhan o’u portffolio yn 2016.

Brand o bwys yng Ngwlad Belg – lle mae’r bragdy – yw Jupiler. Mae’r cwrw arferol-ei-gryfder (5.2%) yn ddewis ddiod i filiynau o bobl ym mro Tintin a’r moule-et-frites, ac mae’r cwmni’n noddi uwch-gynghrair pêl-droed y wlad a hefyd y tîm cenedlaethol.

Felly, ydy eu stwff 0.0% yn debygol o fod yn gymaint o ffefryn? Cwbl bosibl. Lager da yw hwn. Mae’r lliw’n dda, yr arogl yn dda, a’r blas yn dda, gydag awgrym bach o berlysiau. Os cwrw melyn yw eich deléit, fydd hwn ddim yn eich siomi.

Mae hysbysebion Jupiler braidd yn hen-ffasiwn o wrywaidd, fel hon, lle mae criw o ddynion yn dringo mynydd er mwyn chwarae pêl-droed ac yfed cwrw. Does dim rhaid i chithau fynd cyn belled â hynny er mwyn cael gafael ar Jupiler 0.0. Cawson ni rai gan y Wise Bar Tender, un o nifer o siopau ar-lein sydd bellach yn ateb y galw am gyrfau di-alcohol o safon.

Yn ôl i’r rhestr 

Budweiser Prohibition

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob can: 111 (34 ymhob 100ml)

Sgôr: 2 o 5

Yn ôl yr hanes, roedd bragdy Budweiser yn un o’r ychydig rai yn yr Unol Daleithiau a lwyddodd i aros ar agor trwy gydol cyfnod y Prohibition o 1920 hyd 1933, a hynny trwy droi at fragu cwrw di-alcohol. Mae AB InBev wedi tynnu ar yr hanes yna er mwyn creu cwrw newydd sbon.

Dyma un arall sy’n wych yr olwg. Mae diwyg y can yn cymryd coch, gwyn a glas gwladgarol Bud a’i droi’n ddu a gwyn trawiadol iawn, gan greu rhywbeth sy’n dal y llygad yn syth ac yn erfyn am gael ei brynu. Os Budweiser yw Brenin y Cyrfau, ai hwn yw’r Etifedd y Goron?

Yn anffodus, dyw’r ddiod y tu fewn i’r can ddim yn gwireddu addewidion y tu fas. Mae’r lliw yn welw a’r ewyn yn diflannu fel gwlith y bore eiliadau ar ôl ei dywallt. Mae’r blas yn denau, braidd yn felys, ac yn amlwg o ddi-alcohol. Trueni mawr am gwrw buon ni’n ei ddisgwyl mor eiddgar. 

Yn ôl i’r rhestr 

FREE Damm

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob can: 66 (20 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

DammMae bragdy Damm yn enwog trwy’r byd am Estrella – un o gyrfau mwyaf adnabyddus Sbaen, ac un o allforion mwyaf nodedig Catalwnia. Os nad yw ‘Damm’ yn swnio’n arbennig o Sbaenaidd (na Chatalanaidd chwaith), mae yna reswm dros hynny. Yn 1867, gadawodd August Kuentzmann Damm ei gartref yn Alsace er mwyn dianc rhag y rhyfel rhwng Ffrainc a Phrwsia. Ymfudodd i Barcelona, dechrau creu cwrw, ac mae’r busnes yn dal i ffynnu.

Yn ogystal ag Estrella, mae bragdy Damm yn gwneud llond trol o gyrfau eraill, ond dyw’r rhan fwyaf ddim yn ymddangos yn y wlad yma yn aml iawn. Un sydd wedi dod i’r fei’n diweddar, yn adran ddi-alcohol Morrison’s, yw FREE Damm. Lager Canoldirol 0.0% yw hwn, mewn caniau o liw glas metalaidd trawiadol. Buodd ein panel profi yn ei brofi.

Beth amdano, felly? Wel, dyw e ddim yn ddrwg o gwbl. Dywedwn ni fod e yn yr un dosbarth â chyrfau fel Bavaria 0.0%. Mae’r blas yn ysgafn a glân. Mae ganddo holl hanfodion lager derbynniol. Ond, fel Bavaria, dyw e ddim yn arbennig o gyffrous. Os ydych chi’n chwilio am gwrw canol-y-ffordd i dorri syched, cerwch am hwn. Os ydych chi’n teimlo fymryn yn fwy anturus, awgrymwn ni i chi chwilota trwy’r llu o gyrfau eraill rydym ni wedi eu blasu a’u hadolygu fan hyn.

Yn ôl i’r rhestr 

Clausthaler

Cryfder: llai na 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: 86 (26 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

davFel Nirvana, bragdy yw Clausthaler nad yw’n gwneud dim ond cwrw di-alcohol. Lansion nhw eu cwrw cyntaf yn 1979, ac mae rhai o’u hen hysbysebion o’r ’70au yn glasuron o’u bath.

Yn wahanol i’r nifer o’r cyrfau ar y tudalen yma, dyw Clausthaler ddim wedi cael ei ddadalcoholeiddio; yn hytrach, mae wedi’i fragu’n ddi-alcohol. Yn ôl y bragwyr, creu cwrw di-alcohol oedd yn blasu fel cwrw da oedd eu bwriad o’r cychwyn cyntaf. Rhaid eu bod nhw’n gwneud rhywbeth yn iawn, gan eu bod nhw bellach yn ei allforio i 51 o wledydd, ac wedi ennill ychydig o wobrau hefyd.

Beth oedd ein barn ni, felly? Wel, yn gyntaf oll, mae diwyg y botel yn gwneud iddo edrych fel lager Almaenig da. Mae’n gwynto fel lager, ac wrth ei dywallt mae tipyn o ewyn gwyn neis ar y top. Ond mae’r blas braidd yn ddiddrwg-didda, ac mae mymryn o adflas cemegol. At ei gilydd, mae’n dderbyniol ond mae gwell cyrfau di-alcohol ar gael.

Yn ôl i’r rhestr 

Cobra Zero

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob potelaid: 78 (24 ymhob 100ml)

Sgôr: 4 o 5

Cobra Zero

Os cawsoch chi gyrri erioed, mae’n debyg i chi gael Cobra. Rhaid diolch i’r gwŷr busnes Indiaidd eu tras Karan Bilimoria ac Arjun Reddy am hynny. Gan weld mor hoff ydyn ni  yn y wlad yma o olchi ein korma lawr y lôn goch â chwrw, yn 1989 sefydlon nhw gwmni Cobra yn eu fflat bach yn ne Llundain. Creu cwrw llai llawn swigod na lager a llai chwerw na chwrw traddodiadol oedd y nod, yn arbennig ar gyfer ei yfed gyda bwydydd Indiaidd.

Yn 2005, i gyd-fynd â’u cwrw gwreiddiol, Cobra Premium gyda chryfder o 4.8%, fe anwyd Cobra Zero. Gan ddilyn rysáit gan Fragdy Bavaria yn yr Iseldiroedd, defnyddiwyd burum arbennig nad yw’n creu alcohol o gwbl, yn hytrach na thynnu’r alcohol allan ar y diwedd. Mae Cobra Zero, felly, yn haeddu ei enw, gan mai sero yw cyfanswm yr alcohol ynddo fe.

O ran yr yfed, dwedwn ni fod gan Cobra Zero yr un blas llyfn â’r cwrw Premium; ac fel hwnna, fydd e ddim yn llenwi’ch bola â nwyon annifyr chwaith. Yn annisgwyl i lager, mae blas y brag yn dod drwodd yn gryf. Mae’n gydymaith da i fwydydd Indiaidd, wrth reswm. Ond peidiwch â’i gadw er gyfer eich cyrri yn unig, gan ei bod yn ddiod dderbyniol i’w gweini gyda bron i bob pryd o fwyd, yn enwedig os wedi’i hoeri’n dda ar ddiwrnod chwilboeth.

Gan fod golwg diod weithiau cyn bwysiced â’i blas, dylid nodi bod y cwrw yma hefyd yn edrych yn deidi – mewn fersiwn gwyrdd o botel eiconig Cobra (gyda’r eliffantod, y cleddyfau croes a phob dim). Mae’n amlwg hefyd fod y bragwyr yn anelu am gynulleidfa eang ac amrywiol, gan fod eu cwrw wedi’i gymeradwyo gan Gymdeithas y Llysieuwyr ac wedi’i ardystio’n kosher gan Lys Rabinaidd Llundain.

Yn ôl i’r rhestr

FitBeer

Cryfder: 0.3%

Calorïau ymhob potelaid: 66 (20 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

FitBeerUn o’r pethau mwyaf diddorol yn y farchnad ddiodydd di-alcohol yn y blynyddoedd diwethaf yw’r syniad y gallai cwrw di-alcohol apelio at bobl sydd o ddifri am gadw’n heini – fel mae enw’r cwrw yma’n ei awgrymu. Os ydych chithau’n digwydd bod yn un o’r bobl yma, mae llwytho wybodaeth helpfawr fan hyn.

Mae’n eglur o’u deunydd marchnata fod creawdwyr Fitbeer yn anelu am y rhai sy’n trin eu cyrff fel temlau. Mae llyfryn broliant y bragdy’n llawn lluniau o bobl brydferth yn gwneud pob math o ymarfer corff ac yn cynnal barbeciws ar y traeth. Ac mae’n dod mewn un o’r poteli mwyaf ffasiynol sydd (ffont ffynciog, cyrn carw a’r gweddill i gyd).

Wedi’i lansio yn 2016 ac yn cael ei fragu ym mro hanesyddol hen ddociau Llundain, cwrw yw hwn ac iddo dipyn o stori. Mae’r bragwyr Joe a Becky Kean yn hoff iawn o gwrw, ond maen nhw hefyd wedi gweld o broblem ddiota eu tad fod “agweddau llai deniadol ar y ddiod euraidd”. Ar ôl taith ymchwil i’r Almaen (wrth gwrs) fe greon nhw Fitbeer, gan fwriadau chwalu’r chwedl fod “rhaid aberthu blas er mwyn lleihau’r alcohol”.

Wnaethon nhw lwyddo, felly? Yn sicr, mae Fitbeer yn osgoi rhai o’r problemau sydd wedi plagio cyrfau di-alcohol ar hyd y blynyddoedd – mae’n blasu fel cwrw, am un peth, a does gyda fe ddim o’r adflas cemegol sy’n nodweddu ambell gwrw o’r fath. At ei gilydd, mae’r blas yn awgrymu ei fod ar gyfer y rhai sy’n chwilio amrywbeth sydd ddim yn rhy felys, er mwyn torri syched a gwlychu’r llwnc. Yn ein barn fach ni, mae’n neis heb fod yn gofiadwy iawn – yn ddiod byddai’n rhan fwyaf o bobl yn hapus ei hyfed, ond sydd ddim yn debygol o ennyn teimladau cryfion y naill ffordd neu’r llall. Rydyn ni’n rhoi iddo fe sgôr ddigon parchus o 3.

Yn ôl i’r rhestr

Erdinger Alkoholfrei

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: 125 (25 ymhob 100ml)

Sgôr: 4 o 5

Edringer

Maen nhw’n bragu cwrw yn Erding, Bafaria, ers 1886, ac yn honni bod eu cwrw yn “ymgorffori bywyd a mwynhad Bafaraidd”. Diod ychydig mwy newydd na hynny yw Erdinger Alkoholfrei, ond mae’n prysur ennill ei phlwyf yn y farchnad ddi-alcohol. Yn ogystal â’i phoblogrwydd yn yr Almaen, mae ar werth mewn llawer o archfarchnadoedd Prydain ac yn yr Unol Daleithiau.

Fel Fitbeer, mae’r bragwyr yn marchnata hwn at bobl sy’n hoff o fod yn heini. Oddi ar 2001, mae Erdinger Alkoholfrei yn cael ei hyrwyddo fel “llymaid isotonig i dorri syched”, gyda sêl bendith tîm o 26 o athletwyr tra athletaidd yr olwg. Os ffitrwydd yw eich peth mawr chithau hefyd, mae llwytho wybodaeth helpfawr fan hyn am ddiota’n iachus.

Yn ôl Erdinger, bydd e hefyd yn rhoi i chi 26% o’ch Fitamin B12.

Felly, fydd hwn ar eich rhestr Oktoberfest chi? Rhaid dweud bod hwn yn un o’r cyrfau ysgafn di-alcohol gorau. Mae’n fywiog ac yn tywallt yn dda gyda digon o ewyn at y top. Mae ganddo arogl ac arlliw lager Almaenig  da, ac mae’n un o’r ychydig iawn o ddiodydd sero-y-cant gallech chi eu camgymryd am gwrw alcoholaidd arferol. A does ganddo ddim o o’r adflas cemegol afiach sydd wedi difetha lagers di-alcohol ers blynyddoedd. Mae’n llawn haeddu sgôr o 4.

Yn ôl i’r rhestr

Sainsbury’s Low Alcohol Czech Lager

ABV: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: 87 (17 ymhob 100ml)

Sgôr: 4 o 5

Sainsburys Czech

Bragdy tra enwog Staropramen, ar lannau Afon Vltava ym Mhrâg, sy’n bragu hwn ar gyfer Sainsbury’s. Maen nhw creu cwrw da yno ers 1896, a byddech chi’n gobeithio na fydden nhw’n ein siomi yn yr achos yma. Diolch byth, wnaethon ddim.

Cwrw o safon gymharol ag Erdinger yw hwn, ac fel ei gefnder o’r Almaen, gallech chi gamgymryd y ddiod Tsiecaidd yma am gwrw mwy alcoholaidd. Mae arogl a lliw lager arno, ac fel Cobra Zero, fydd e ddim yn eich gadael yn bytheirio nwy trwy’r nos. A dweud y gwir, diod fwy blasus na nifer o’r cyrfau alcoholaidd sydd i’w cael mewn poteli a chaniau yw hon. Mwy tebyg yw e i’r lagers crefftus sydd wedi ennill troedle yn y farchnad yn ystod y degawd diwethaf.

Mae lle i wella diwyg y botel. Mae i’w weld fel rhyw gwrw rhad di-nod, a byddai ailwampio’r label yn helpu ei roi tua brig y farchnad, lle dylai fe fod. Un arall sy’n sgorio 4. 

Yn ôl i’r rhestr

Marks & Spencer Low Alcohol Czech Lager

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: Wrthi’n aros gwybodaeth

Sgôr:  2 o 5

AgfaPhotoFel lager Tsiecaidd prin-ei-alcohol Sainsbury’s, un o ffrwythau bragdy Staropramen yw hwn gan M&S. Gwaetha’r modd, er bod diwyg pert y botel yn ddrych o liwiau coch, gwyrdd ac aur Staropramen, does prin ddim byd arall yn gyffredin rhyngddyn nhw.

A bod yn deg, does ganddo ddim o adflas afiach rhai cyrfau di-alcohol, ond dyw e ddim yn eithriadol iawn o ran ei nodweddion eraill. Er ei fod o’r un stabl ag un Sainsbury’s, rhywsut, diod fwy tenau yw hon a dyw ei blas ddim yn para’n hir yn y geg. Basen ni wedi gobeithio am rywbeth gwell gan y bragwyr sy’n ein hannog i “flasu pleser Prâg”. 

Mae cwrw di-alcohol Staropramen o dan eu henw eu hunain wedi ennill gwobrau yng Ngweriniaeth y Tsieciaid. Anodd credu mai’r un cwrw yw hwn.

Yn ôl i’r rhestr

Bavaria 0.0%

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob potelaid: 79 (24 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

Bavaria 0.0%

Y peth cyntaf i’w ddweud am gwrw Bavaria yw nad o Fafaria mae’n dod o gwbl. Yn ôl yr hanes, cafodd y teulu Swinkels, sy’n bragu cwrw yn yr Iseldiroedd ers 1719, eu hysbrydoli gan gampau bragwyr de’r Almaen i enwi eu cwrw ar ôl y rhan yna o’r byd. Efallai byddwch chi’n cofio cwmni Bavaria hefyd fel y bobl a drefnodd dipyn o farchnata annisgwyl iawn, ac oren iawn, yng Nghwpan Pêl-droed y Byd yn 2010, er mawr anniddigrwydd i noddwr y twrnamaint, Budweiser.

Wedi’i lansio yn 1978, mae Bavaria 0.0% wedi cyrraedd sawl gwlad ers hynny, ac mae ar werth yn y rhan fwyaf o’r prif archfarchnadoedd fan hyn. Mae’r cwmni yn ei frolio fel “cwrw sero-alcohol cynta’r byd”. Yn wahanol i rai cyrfau o’r fath, mae hwn wedi’i fragu’n ddi-alcohol yn lle bod yr alcohol wedi’i dynnu allan ar y diwedd. Rhoi “blas gwych cwrw sydd wedi’i fragu’n annibynnol a theuluol” yw’r nod. Ydyn nhw wedi ei chyrraedd, felly?

Mae’r ateb i’w cwestiwn yn dibynnu ar faint rydych chi’n chwilio amdano mewn cwrw. Mae hwn yn hawdd ei yfed a bydd e’n torri eich syched. Mae gyda fe flas glân gyda thipyn o frag arno fe, ond mae hefyd fymryn yn denau. Dyw e ddim yn wael o gwbl, ond dyw e ddim yn wych chwaith. Rhoddwn ni farc gwell-na-chanolig o 3.

Becks Blue

Cryfder: 0.05%

Calorïau ymhob potelaid: 39 (14 ymhob 100ml)

Sgôr: 1 o 5

Becks BlueDiolch i rwydwaith dosbarthu rhagorol ABInBev, Becks Blue yw’r cwrw di-alcohol byddwch chi’n ei weld gan fwyaf yn oergell y dafarn ac ar silffoedd yr holl brif archfarchnadoedd. Yn ôl ystadegau diweddar, y brand yma yw 65% o’r cwrw di-alcohol neu brin-ei-alcohol sy’n cael ei werthu mewn tafarndai a barrau yn y wlad yma. Mae’n cael ei yfed o Fôn i Fynwy gan lwyrymwrthodwyr, gyrwyr sobr a phobl sy’n codi’n gynnar bore trannoeth, ond nid bob tro o’u gwirfodd.

Mae’r bragwyr yn addo “blas Becks llawn, gyda mwynhad di-alcohol”, gan fynnu nad yw’n fater o ddewis “y naill neu’r llall”. Rydyn ni’n cymryd ’bod nhw’n sôn am ddewis rhwng cryfder a blas. Yn anffodus, dyna’n union wnaethon nhw, yn ein tyb ni.

Dyw union fanylion y broses fragu ddim yn hawdd eu cael, ond mae ar hwn flas cwrw a gafodd ei ddadalcoholeiddio, ac mae’n gadael adflas nad yw’n gwbl bleserus hefyd. Efallai ei fod wedi’i fragu yn unol â’r Reinheitsgebot o 1516 (deddf Ganoloesol yr Almaen sy’n dweud beth yw cynhwysion cwrw), ond yn ein tyb ni mae angen tipyn o waith ar y rysáit o hyd.

Yn ôl i’r rhestr

San Miguel 0.0%

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob potelaid: 80 (24 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

San Miguel 0.0%Os aethoch chi erioed i Sbaen, neu os nad aethoch erioed, mae’n eithaf tebygol i chi gael San Miguel rywbryd. Mae’r Sbaenwyr yn ei fragu ers 1890, ac yn ei allforio i bob rhan o’r byd. Mae ei berchnogion Mahou San Miguel bellach yn gwneud 70% o’r cwrw Sbaenaidd ar y blaned, gan gynnwys cryn dipyn o gwrw di-alcohol.

Pam lansiwyd San Miguel 0.0% yn 2001, fe oedd cerveza sin alcohol cyntaf oll Sbaen. “Arloeswr” oedd e, yn ôl y broliant, wedi’i greu fel gallai yfwyr fwynhau holl “aroglau, ffresni ac ansawdd cwrw, gyda 0.0% alcohol”.

Fasen ni ddim yn mynd mor bell â hynny, ond dyw cwrw Llanfihangel-ym-Málaga ddim yn gwrw gwael o gwbl. Mae’r blas yn lân, ac er ei bod yn ddiod denau braidd, mae’n sicr o dorri syched. Os cwrw golau sydd at eich dant, mae hwn yn eithaf derbyniol.

Mae diwyg y ddiod yn dipyn o siom, efallai. O gymharu â dylunio deniadol coch, gwyrdd ac aur y cyrfau Especial a Fresca, mae cynllun amrwd label y cwrw 0.0% yn eithaf salw. Mae golwg arno fel rhywbeth byddech chi’n gorfod ei brynu yn adran fwydydd arbennig yr archfarchnad (gyda’r bara di-glwten a’r mayonnaise heb wyau) yn hytrach na chwrw byddech chi’n ei ddewis o blith cyrfau eraill am ei bod yn edrych yn ddiddorol.

Yn ôl i’r rhestr

Carlsberg 0.0

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob potelaid:61 (22 per 100ml)

Sgôr: 2 o 5

CarlsbergPan lansiodd Carlsberg y ddiod sero-alcohol yma yn 2015, roedd hi’n anochel bydden nhw’n honni mai hwn oedd “mwy na thebyg y cwrw di-alcohol gorau yn y byd”. Gan gydnabod bod y rhai sy’n mynd yn sych yn dal i ddymuno “boddhad cwrw rhagorol ei flas”, maen nhw’n hyderus mai dyma’n union maen nhw wedi ei greu. Felly, oes gyda ninnau’r un ffydd yn Carlsberg 0.0?

O farnu ar sail diwyg a golwg, mae hwn gyda’r goreuon. Mae’r botel a’r label yn wirioneddol apelgar. Ac mae’r deyrnged i’r ffordd mae Carlsberg wedi’u gosod eu hunain yn y farchnad mai pêl-droed oedd y peth cyntaf ddaeth i’n pennau ni pan welsom ni nhw.

Yn anffodus, i ni, doedd y cwrw ddim hanner cystal â’i gostrel. Mae rhai yn dweud bod cymharu cyrfau di-alcohol â rhai alcoholaidd fel cymharu afalau ac orennau – maen nhw ill dau’n neis ond dydyn nhw ddim yn debyg. O bosib. Ond y brif broblem yma yw nad yw Carlsberg 0.0 yn blasu’n debyg i gwrw dan haul. Bydd e’n torri eich syched, ond dim ond yn un modd ag unrhyw ddiod oer. Yn y bôn, mae braidd yn ddyfrllyd, a dyw e ddim yn debygol o roi’r wefr i deithwyr sychedig mae Carlsberg yn enwog amdani!

Fel yn achos rhai o’r cyrfau di-alcohol eraill buon ni’n eu profi, mae’n bosibl mai’r broses ddadalcoholeiddio yw’r drwg yn y caws. Mae’r cwrw yma wedi’i fragu fel unrhyw gwrw arall, ac wedyn tynnwyd yr alcohol allan ohono fe – naill ai trwy ddistyllu neu trwy rywbeth o’r enw gwrth-osmosis. Yn ein profiad ni, dyw’r naill ddull na’r llall yn gwneud fawr ddim i wella’r blas.

Cwrw di-alcohol gorau’r byd? Dim eto, mae’n ddrwg ‘da ni ddweud.

Yn ôl i’r rhestr

Heineken 0.0

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob potelaid:69 (21 per 100ml)

Sgôr: Wrthi aros gwybodaeth

HeinekenPan lansiodd Heineken eu cwrw di-alcohol cyntaf ym Mawrth 2017, gydag ymgyrch farchnata werth £2.5 miliwn, roedd hi’n arwydd sicr bod y farchnad ddiodydd ‘sych’ yn un mae’r prif fragwyr yn ei chymryd o ddifri.

Mae Heineken yn dosbarthu’r ddiod newydd i darfarndai lu. Fel Carlsberg 0.0, mae’n dod mewn potel smart sy’n gweiddi’n groch, “Yfwch fi wrth i wylio’r fftwbol ar y sgrîn fawr!” Ond nid y dafarn yw’r unig le gewch chi hwn chwaith, gan ei fod hefyd yn un o nifer o gyrfau sydd bellach ar werth yn adran ddi-alcohol wych siopau mwyaf Tesco.

Fel Erdinger a FitBeer, mae Heineken hefyd yn gobeithio denu “cwsmeriaid ifanc sy’n ystyried ei hiechyd ac sy’n yfed llai neu’n ymwrthod yn llwyr”, ac mae llwyth o wybodaeth maeth ar gefn y botel.

Mae Gerard Heineken a’i ddisgynyddion yn bragu cwrw yn Amsterdam ers 1864, felly basen ni’n licio meddwl ’bod nhw’n gwybod beth maen nhw’n ei wneud erbyn hyn. Mae’r cwrw yma yn awgrymu eu bod nhw. Mae’r cwmni’n dweud bod yr ymateb i Heineken 0.0 hyd yn hyn yn un “da ran amlaf o lawer” a bod eu diod nhw yn “ddewisach o dipyn” gan yfwyr na chyrfau di-alcohol eraill. Mae’n hawdd gweld pam.

Mae gyda fe olwg, gwynt a blas lager o safon. Mae’n tywallt yn dda gyda lliw neis a digon o ewyn gwyn ar y top, a does gyda fe ddim o’r adflas annifyr sy’n difetha sawl cwrw di-alcohol. Mae hwn yn haeddu sgôr o 4 o leiaf, meddwn ni.

Yn ôl i’r rhestr

Yn ôl i’r rhestr

Warsteiner Premium Fresh

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob potelaid: 76 (23 ymhob 100ml)

Sgôr: 4 o 5

AgfaPhotoFel Franziskaner Weissbier, cwrw ac iddo dipyn o hanes yw hwn. Yn ôl yn 1753, roedd y ffermwr Antonius Cramer yn gorfod talu treth ar ei gwrw cartref am y tro cyntaf. Roedd e bellach yn bragu digon i fod yn fusnes, ac roedd yr awdurdodau eisiau eu siâr o’r elw. Nid oedd yr ergyd hon i’w goffrau yn ddigon i fwrw Antonius oddi wrth ei echel, diolch byth, a dwy ganrif a hanner wedyn mae’r nawfed genhedlaeth o’r tylwyth yn dal i ddarparu cwrw o safon.

Yn ôl y bragwyr, y dŵr meddal lleol, a hwnnw’n cael ei dynnu o ffynnon yn y parc natur lle saif y bragdy, yw’r cynhwysyn allweddol. O ran y cynhwysion eraill, dim ond barlys, hopys a burum yw’r rheini, yn unol â deddf purdeb cwrw Ganoloesol yr Almaen.   

Cwrw sy’n tywallt yn dda, gyda lliw hyfryd, yw’r canlyniad. Er bod yr ewyn ar y top yn dueddol o ddiflannu’n eithaf buan, mae blas lager da arno fe. Teg yw dweud, o blith y cyrfau melyn di-alcohol, bod hwn yn un o’r goreuon.

Mae gan Warsteiner Premium Fresh yr un diwyg urddasol â chyrfau eraill y bragdy, ac mae yma wers i nifer o rai eraill (fel San Miguel a Sainsbury’s). Mae cwrw’n gwerthu’n well os yw e’n edrych yn dda.

Yn 2016, cafodd y brand dipyn hwb pan gafodd sêl bendith Jürgen Klopp, rheolwr Clwb Pêl-droed Lerpwl (er na fydd hysbysebion gyda fe am y cwrw yn cael eu dangos y tu allan i’r Almaen, o bosibl am fod Lerpwl yn cael eu noddi gan Carlsberg).  

Yn ôl i’r rhestr

Cwrw euraidd

St Peter’s Without Gold

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob potelaid: 135 (27 ymhob 100ml)

Sgôr: 4 o 5

cofYn dynn ar sodlau llwyddiant St Peter’s Without Original, daeth olynydd teilwng, Without Gold.

Fel ei ragflaenydd, mae Without Gold yn dod yn y botel hirgron hardd mae’r bragdy’n enwog amdani, wedi’i phatrymu ar gostreli cwrw’r y 18fed ganrif (fel pe bai un o gymeriadau T Llew Jones wedi pigo draw am beint).

Wrth agor y botel, fel yn achos yr Original, mae gwynt brag hyfryd codi. Wrth reswm, o gofio ei enw, cwrw llawer mwy golau yw hwn na’r llall, bron fel lager. Ond nid lager cyffredin mohono. Er mor felyn ei liw, mae’n llawer tebycach ei flas i gwrw Prydeinig traddodiadol o safon nag i Erdinger Alkoholfrei neu Heineken 0.0, er enghraifft.

Am y tro bydd rhaid i chi ei fwynhau gartref, gan mai dim ond ar-lein mae fe ar gael (naill ai o’r bragdy neu gan ambell le arall). Ond cwrw yw hwn sy’n ysu am gael ei yfed mewn tafarn dda: mewn gardd gwrw wrth nant fyrlymus ar ddiwrnod braf, neu ar y sgiw wrth goelcerth o dân yn y gaeaf.

Mae Without Gold hefyd wedi’i ardystio’n figanaidd gan Gymdeithas y Figaniaid. Felly, cewch chi lymeitian gyda chydwybod tawel, gan wybod na ddioddefodd yr un pysgodyn er mwyn creu eich cwrw.

 Yn ôl i’r rhestr

St Peter’s Without Organic

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob potelaid: 120 (24 ymhob 100ml)

Sgôr: 4 o 5

Fel pe bai dau gwrw di-alcohol ddim yn ddigon, mae trydydd un wedi dod allan o Lanbedr-yn-Suffolk yn ddiweddar. Yn yr achos yma, nid y botel yw’r unig beth amdano sy’n wyrdd, am fod hwn hefyd yn gwrw organig.

A dweud y gwir, nid hwn yw cwrw organig cyntaf y bragdy yma, ond hwn yw’r un cyntaf sydd hefyd yn ddi-alcohol. At hynny, cafodd sêl bendith Cymdeithas y Figaniaid, felly mae’n arbennig o lesol i’r amgylchfyd ac i’ch iechyd fel ei gilydd. Felly, os ydych chi am warchod y blaned ac osgoi cur pen, dyma’r cwrw i chi!

O ran ei bryd a’i wedd, cwrw gwelw iawn yw hwn, bron fel weissbier o’r Almaen. Ond o ran ei flas, cwrw traddodiad o Brydeinig yw e – tebyg iawn i Without Original.

Hyd y gwyddon ni, dyw Without Organic ddim wedi cyrraedd y siopau eto, ond gallwch chi ei archebu fe o’r bragdy, ac mae’r ddau gwrw Without arall ar gael yn Tesco a Morrisons.  

Yn ôl i’r rhestr

Cwrw gwelw

Big Easy

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: 61 (18½ ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

Cwmni cymharol newydd yw Bragdy Thornbridge, ac un sydd wedi ennill ei blwyf yn fuan iawn. Sefydlwyd e yn 2005 mewn cwt yng ngerddi un o blastai prydferthaf Derbyshire, a cherflun mymryn yn fasweddus o flaen Neuadd Thornbridge a roddodd i’r bragdy’r ddelwedd gofiadwy ar ei labeli.

Maen nhw’n ennill gwobrau cyn amled ag mae rhai yn newid eu ’sanau, gan ddod yn enwog am gyrfau gyda blasau annisgwyl ac enwau od. Felly, roedd gynnon ni gryn obeithion am Big Easy. Braidd yn anheg yw hynny, o bosibl. Cwrw gwelw digon pleserus ei yfed yw hwn, gyda arogl a blas hopys da ac adflas miniog braf. Tasai fe wedi dod gan unrhyw un o’r bragwyr mawrion, bydden ni ar ben ein digon. Rhywsut, roedden ni’n disgwyl rhywbeth gwell gan Thornbridge. Efallai bydden nhw’n rhoi cynnig ar ragor o gyrfau prin-eu-halcohol, gyda rhai o’u blasau rhagorol o anarferol. Gobeithio’n fawr!

Mae Big Easy ar gael i’w brynu ar-lein o’r bragdy.

Yn ôl i’r rhestr

Infinite Session

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: 36 (11 ymhob 100ml)

Sgôr: 4 o 5

Mae llif y cyrfau gwelwon diddorol yn ddi-baid a di-droi’n-ôl! Cwrw Gwelw Amercianaidd yw hwn, gan ddau o’r bragwyr mwyaf cŵl yr olwg, o un o fröydd mwyaf cŵl prifddinas y Sais.

Yn ddoeth iawn, mae’r pâr yma wedi troi eu golygon tuag at farchnad fawr sydd ar gynnydd o hyd – sef pobl sy’n hoffi cwrw da, sydd am ddal i’w yfed, ond sydd am leihau faint o alcohol sy’n mynd lawr y lôn goch. “Dyw’r parti ddim yn peidio pan mae’r alcohol yn pallu” yw’r arwyddair. “Creu cyrfau gwych i gadw’ch sesiwn i fynd” yw eu bwriad.

Ydy’r bwriad wedi’i wireddu? Do, wir! Mae gan Infinite Session liw ambr hardd, a hopys – llond cae o hopys! Mae pum math o hopys yn hwn, a chwe math o frag, sy’n dipyn o gamp. Yn ôl y bragwyr, mae’n llwythog â hopys trofannol y Bydd Newydd. Dyna’r elfen Americanaidd, felly, a’r hyn sy’n rhoi iddo ei flas chwerw adfywiol. Fel y cyrfau gwelw eraill ar y tudalen yma, os nad yw chwerwder hopys at eich dant, go brin byddwch chi’n hoff iawn o hwn – ond mae gyda ni ddigon o ddewisiadau eraill i chi.

Os oes rhaid chwilio beiau, dwedwn ni fod y cwrw yma’n brin o’r cymhlethdod gewch chi yng nghwrw gwelw  Drop,  gyda’i nodau sitrws a sbeis. Ond at ei gilydd, fe awn ni’n fodlon iawn am Sesiwn Ddiderfyn arall.

Mae diwyg y poteli hefyd yn gampus – gyda dylunio rhagorol sy’n eu gosod ar wahân i rai o boteli ofnadwy cyrfau 0.5% yr archfarchnadoedd.

Yn ôl i’r rhestr 

Nirvana Sutra IPA

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: wrthi’n aros gwybodaeth

Sgôr: 4 o 5

Yn swatio ar lannau Afon Lee, yng nghanol hen East End Llundain, mae Nirvana yn un o’r bragdai di-alcohol mwyaf diddorol ac arloesol. Wedi’i sefydlu yn 2017, maen nhw wedi cyflwyno pedwar cwrw i’r byd hyd yn hyn: stowt Kosmic, cyrfau gwelw Tranta a Karma, a hwn: Sutra IPA (neu India Pale Ale).

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng IPA ac unrhyw gwrw gwelw arall? Cwestiwn da. Hyd y gwyddom ni, mae mwy o hopys mewn IPA – ac mae digon o’r planhigyn bach gwyrthiol yn Sutra IPA. Yn hynny o beth, Marmite o gwrw yw e. Os ydych chi’n hoffi hopys, byddwch chi’n dwli arno. Os yw chwerwder yr humulus lupulus yn gwneud i chi grychu eich ceg fel rhywun sydd newydd llyncu cacynen, efallai dylech chi ystyried rhai o’r diodydd eraill ar ein rhestr

Yn draddodiadol, roedd IPA yn drwmlwythog â hopys er mwyn ei gadw’n ffres yn ystod ei daith hir o Loegr er mwyn disychedu swyddogion yr Ymerodraeth yn yr India bell (felly’r enw). Fydd dim rhaid i chithau fynd mor bell i gael llymaid ohono’r dyddiau hyn. Cawson ni ein Sutra IPA trwy wefan y Wise Bartender. Gallwch chi hefyd ei brynu gan Dry Drinker

Yn ôl i’r rhestr    

Big Drop Pale Ale

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: 63 (19 ymhob 100ml)

Sgôr: 5 o 5

Mae cwrw gwelw yn un o’r categorïau cwrw sy’n tyfu’n gyflymaf y dyddiau hyn. Mae silffoedd y siopau mawrion yn gwegian dan bwysau cannoedd o boteli a chaniau bach cŵl ohono. Eithaf doeth, felly, oedd i Big Drop ymuno â’r parti

Heb dindroi na gwamalu, rhaid dweud mai cwrw rhagorol yw hwn. Fel unrhyw gwrw gwelw gwerth ei halen (neu’i hopys), blas yr hopys sy’n dod drwodd yn anad dim. Ond nid dyna’r unig flas sydd yma. Mae yma hefyd arogl sbeisiog braf a mymryn o sitrws. Yn ôl y bragwyr, maen nhw’n taflu leimiau ffres i mewn i’r gymysgedd – dull diddorol ond effeithiol, a barnu ar sail y canlyniad.

Rhown ni sgôr o 5 allan o 5 i hwn. Does dim rhyfedd iddo fod yn fuddugol yng Ngwobrau Cwrw’r Byd.

Fel cyrfau eraill y bragdy, mae ar gael trwy’r Wise Bartender a Dry Drinker, yn ogystal ag amrywiaeth o siopau a thafarndai o Fryste  i Lerpwl a’r tu hwnt.

Yn ôl i’r rhestr 

Pistonhead Flat Tyre

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob can: 66 (20 ymhob 100ml)

Sgôr: 4 o 5

Mae adran ddi-alcohol Tesco yn tyfu o hyd, ac un cwrw sydd wedi cyrraedd y silffoedd yn ddiweddar yw hwn o Sweden.

Sefydlwyd bragdy Brutal Brewing mor ddiweddar â 2011, felly cam beiddgar gan gwmni newydd yw hwn. Roedden nhw eisoes yn gwerthu Flat Tyre fel cwrw 4.5% pan lansion nhw’r cwrw newydd yma gyda chryfder o 0.5%, gan anelu at gadw’r holl flas ond hepgor y rhan fwyaf o’r alcohol.

Mae hwn yn un o nifer o gyrfau 0.0% neu 0.5% sy’n wirioneddol wych eu golwg, gan gladdu o’r diwedd yr hen syniad mai rhywbeth diflas i fodloni arno yn niffyg dim gwell yw cwrw di-alcohol. Gyda’i benglog fflamllyd, Mecsicanaidd ei naws, rhaid mai hwn yw’r cwrw 0.5% mwyaf hipster ar y farchnad.

Mae’n tywallt yn dda, gyda phen sy’n para. Mae ychydig yn gymylog, gyda lliw euraidd hyfryd. O ran y blas, go brin basech chi’n dweud mai cwrw di-alcohol yw hwn. Chwerwder yr hopys sydd yno’n anad dim. Felly, fydd e ddim at ddant pawb, ond os ydych chi wedi mwynhau Innis & None neu Nanny State, dylech chi roi cynnig ar hwn.  

Yn ôl i’r rhestr 

Leeds Brewery OPA

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob potelaid: 66 (20 ymhob 100ml)

Sgôr: 5 o 5

cofMentr gymharol newydd yw Bragdy Leeds, wedi’i sefydlu mor ddiweddar â 2007, ond mi wnaethon ni gryn gynnydd yn ystod y deng mlynedd ddiwethaf. Mae’r OPA newydd yma yn un o tuag ugain math o gwrw maen nhw wedi eu creu. Mae hefyd yn un o’r cyrfau di-alcohol gorau sydd i’w gael.

Buon nhw wrthi am ddwy flynedd yn perffeithio hwn. Cwrw gwelw Seisnig traddodiadol yw e, gyda lliw caramel hyfryd. O ran y blas, mae mymryn o hopys, digon o frag, ond dim gormod o’r naill na’r llall.

Ac mae diwyg gwych arno fe hefyd. Fel pob un o gyrfau’r bragdy, mae’n amlwg bod tipyn o waith wedi bod yn saernïo brand a photel unigryw iddo – gyda rhyw haul art deco yn codi uwchben tonnau’r môr. Mae hon yn ddiod gallwch chi ei dal yn eich llaw yng nghanol y dafarn heb deimlo tamaid o embaras.

Mae OPA ar gael yn chwe thafarn y bragdy, a gobeithio’n fawr mewn llawer iawn o dafarndai a siopau eraill yn fuan!

 Yn ôl i’r rhestr 

Nirvana Tantra Pale Ale

Cryfder: 0%

Calorïau ymhob potelaid: wrthi’n aros gwybodaeth

Sgôr: 3 o 5

cofUn o fragdai mwyaf newydd a mwyaf diddorol y wlad yw Nirvana, draw, draw yn nwyrain Llundain. Dwedan nhw mai nhw yw unig fragdy Prydain syd wedi ymroi’n gyfan-gwbl i greu cwrw crefftus di-alcohol a dim byd arall. Mae hynny, yn sicr, yn eu gwahaniaethu oddi wrth y bragwyr mawrion sy’n cynhyrchu cwrw di-alcohol ochr-yn-ochr â’u diodydd arferol; ac yn gwahaniaethu eu cwrw oddi wrth y llu o gyrfau 0.5% sydd ar gael gan yr archfarchnadoedd. Os am burdeb di-alcohol, dyma’r lle i ddod.

Yn wir, mae rhyw naws ysbrydol i’r cwmni a’i gynnyrch – gyda’u cyngor i ni “ddianc o’r gwreiddiau clwm”, y patrwm lled-Ddwyreiniol o ddail a blodau ar y poteli, ac wrth gwrs enwau’r cyrfau.

Y peth arall y mae diwyg y poteli yn ei awgrymu yw ansawdd. Mae’n eglur bod ymdrech yma i gyflwyno hwn fel cwrw o safon ar gyfer y rhai sy’n eithaf dethol am beth sy’n mynd lawr y lôn goch.        

O ran y cwrw ei hunan, cawsom ein plesio ond nid ein gwefreiddio. Mae ganddo liw amber da a blas ysgafn gyda mymryn o ffrwyth, fel lemwn neu oren. Mae’n neis, ond efallai’n rhy syml ei flas am gwrw crefftus. Os ydych chi’n mwynhau cwrw mwy cymhleth, cerwch am eu stowt nhw.

A rhag ofn ’bod chi ar fin gofyn, mae’r stowt a’r cwrw gwelw ill dau’n addas i lysieuwyr.

Yn ôl i’r rhestr

Adnams Sole Star

Cryfder: 0.9%

Calorïau ymhob potelaid: 90 (18 ymhob 100ml)

Sgôr: 4 o 5

cofDechreuodd Sole Star yn 2011 fel cwrw 2.7%. Allwn ni ddim ddweud ’bod ni’n llwyr gyd-weld â’u honiad ar y pryd ei fod yn “berffaith fel diod ganol dydd i yfwyr cyfrifol”; ond braf oedd gweld y farchnad gwrw prin-ei-alcohol yn ehangu ’ta waeth. A doedd y prif fragwr Fergus Fitzgerald a’i griw ddim yn fodlon gadael pethau fel’na. Yn Ebrill 2017 ail-anwyd Sole Star a’i gryfder alcoholaidd wedi’i docio o ddau draean.

A bod yn deg i’r cyrfau eraill ar y tudalen yma, nid diod gwbl ddi-alcohol mo hon, ac mae hi fymryn yn gryfach na’r lleill sydd yma. Os ydych chi’n trio osgoi alcohol yn gyfan gwbl, dim dyma’r cwrw i chi. Ond os ydych chi am yfed llai, gyda chwta 0.5 uned o alcohol ymhob potelaid, gallai hwn fod i’r dim i chi.

Mae ganddo liw amber hyfryd, bron fel caramel. O ran y gwynt a’r blas, hopys sy’n dod drwodd yn anad dim, tebyg i Nanny State gan BrewDog. Ond mae hefyd awgrym o flas brag sy’n gwneud hwn yn gwrw mwy cymhleth ei flas na Nanny State.

O ran ei olwg, mae’r cwrw yma wedi’i becynnu’n berffaith gyda diwyg sy’n nodi mai cwrw o safon yw e yn gyntaf oll, cyn bod yn gwrw prin-ei-alcohol. Mae’n amlwg bod y bragwyr yn ymfalchïo yn eu gwreiddiau yn Suffolk, ac mae’r enw Sole Star a chynllun y label yn adlewyrchu’r ffaith fod y cwrw yma’n hanu o fragdy mwyaf dwyreiniol Prydain, “lle mae’r haul yn tywynnu’n gyntaf”.

Yn ôl i’r rhestr

Southwold Pale Ale

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: 65 (13 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

cofFel Sole Star, cwrw arall yw hwn sydd wedi dod yn llawer llai alcoholaidd yn ddiweddar. Cafodd Southwold ei greu gan Adnams i Marks & Spencer yn gyntaf gyda chryfder o 2.7%. Erbyn hyn mae lawr i 0.5%, gan ei roi yn yr un categori â Big Drop, Erdinger, Nanny State a sawl un arall – nid cwbl ddi-alcohol ond digon dirwestol i lawer.

Yn anffodus, fel y lager brofon ni o Marks & Spencer, mae’r cwrw yma’n siomi braidd, yn enwedig o gymharu â Sole Star o’r un bragdy. Oes, mae ganddo liw brown-goch hardd, ond mae’r gwynt sy’n dod oddi arno fe braidd yn sur. O ran y blas, mae yma hopys ac awgrym tawel o garamel. Mae’n gwneud y tro ond does dim byd cofiadwy iawn yma. Os ydych chi’n hoffi Adnams ac yn fodlon derbyn 0.9% yn lle 0.5%, byddem ni’n awgrymu’r Sole Star yn lle hwn. Os am gael cwrw gwelw llai cryf na hynny, mae digon o opsiynau eraill yma.    

Mae’r diwyg yn unol â gweddill cyfres M&S o gyrfau o Brydain (gan gynnwys capan Jac yr Undeb ar y botel), yn yr achos yma gyda llun o oleudy godidog Southwald, sy’n cadw morwyr bant o’r creigiau ers 1887.

Yn ôl i’r rhestr

GhostShip

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: 105 (21 ymhob 100ml)

Sgôr: 5 o 5

Hwn yw’r trydydd cwrw prin-ei-alcohol gan Adnams i ni ei flasu, ac, yn sicr, dyma’r gorau.

Mae Ghost Ship 4.5% wedi hen ennill ei blwyf. Cam beiddgar, felly, oedd rhoi’r un enw ar gwrw 0.5%, ac wedyn honni bod ganddo bopeth sydd gan ei frawd mawr cryfach, ar wahân i’r alcohol.

Yn ôl Adnams, maen nhw’n gwneud Ghost Ship arferol ac wedyn yn tynnu’r alcohol allan, heb amharu dim ar y blas. Mae animeiddiad bach yn esbonio sut, os ydych chi’n teimlo’n chwilfrydig.

Mae’r bragdy hyd yn oed yn dosbarthu pecynnau marchnata gyda’r ddau gwrw gyda’i gilydd i chi eu cymharu. Felly, sut maen nhw’n cymharu? Eithaf da, a dweud y gwir. Maen nhw ill dau yn dod mewn poteli tywyll neis, wedi’u dylunio gyda’r llun cyfarwydd o long druenus yr olwg yn llithro trwy’r gwyll gyda’i hwyliau carpiog.

Maen nhw ill dau yn tywallt yn dda, gyda lliw cochaidd ac ewyn da. Wrth reswm, does gan yr un 0.5% ddim cweit yr un teimlad â’r un 4.5% wrth iddo fynd i lawr y lôn goch. Ond does dim byd arall ar goll yma. Cwrw gwelw da yw hwn, gyda mymryn o sitrws. O bosibl, Nanny State yw’r cwrw mwyaf tebyg iddo; ond cwrw gwell, mwy cymhleth ei flas, yw hwn. Mae wedi plesio’r adolygwyr ar Untappd hyd yn oed, ac maen nhw’n griw anodd eu plesio.

Yn ôl yn sôn, mae ar gael yn nhafarndai Wetherspoons, ac yn y siopau mwy TescoGallwch chi hefyd ei brynu’n syth o’r bragdy.

Yn ôl i’r rhestr

Nanny State

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: Wrthi’n aros gwybodaeth

Sgôr: 4 o 5

Nanny StateWedi’i lansio yn 2009 a’i ddisgrifio gan ei fragwyr fel diod “loerig o chwerw”, cafodd y cwrw bach gyda’r enw smala ei ail-lansio 2010 ar wedd lai alcoholaidd – i lawr o 1.1% i 0.5%.

Dyw e ddim hanner mor chwerw ag oedd ar ei wedd gyntaf, ond mae’n dal i fod mor llawn hopys â llond cae o hopys Henffordd. Mae fel pe bai rhywun wedi cymryd casgennaid o IPA a thasgu dyrnaid arall o hopys i mewn, rhag ofn nad oedd blas yr hopys yn dod drwodd yn glir. Mor drawiadol â’i hopysrwydd yw ei liw – gwritgoch hyfryd sy’n bur wahanol i’r cyrfau melynion o’i gwmpas yn y farchnad ddi-alcohol.

Mae diwyg y botel yn cadw at batrwm tra adnabyddus y bragdy, ac mae rhaid rhoi clod (a gwên fach) i’r bragwyr James Watt a Martin Dickie (y ddau lanc o sir Aberdeen a roddodd i ni gwrw cryfaf Prydain yn 2008) am greu cwrw o safon heb bron i ddiferyn o alcohol ynddo, ac wedyn ei enwi’n Nanny State, er mwyn codi gwrychyn pobl fel ni. 

Mae hwn ar ei orau wedi’i oeri’n dda, ac, fel Cobra Zero, mae rhai yn dweud mai cydymaith da i gyrri yw e. Fel pob un o ddiodydd BrewDog, mae’n addas i lysieuwyr a figaniaid. Mae ar gael yn siopau Sainsbury’s, Tesco, a Morrisons, bwytai Prezzo,  a bron i bob man lle mae cyrfau eraill BrewDog ar werth – sy’n cryn nifer o lefydd erbyn hyn.

Yn ôl i’r rhestr

Innis & None

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob can: 62 (19 ymhob 100ml)

Sgôr: 4 o 5

Innis & NoneWedi’i sefydlu yng Nghaeredin yn 2003, mae Innis & Gunn yn enwog am fragu poteli bychain o gwrw cryf, hyd at 7.4%. Felly, annisgwyl braidd oedd hi pan lansion nhw  gwrw gwelw 0.0% ar gyfer marchnad Ionawr Sych 2017.

O ystyried yr amryw flasau mae Innis & Gunn wedi’u cyflwyno i’r byd – rym, wisgi, pren derw wedi’i grasu – roedden ni’n sicr byddai rhywbeth anarferol am y cwrw newydd yma. Mae’n llawn hopys am un peth, ond mae mwy iddo fe na hynny – rhyw frathiad sitrws da, blas lemwn sy’n fil o filltiroedd oddi wrth siandi neu, dyweder, Becks Blue Lemon. Mae dyfnder i’r blas na chewch chi yn y rhan fwyaf o gyrfau di-alcohol, a gall sefyll ei dir ochr-yn-ochr â’i gyd-Albanwr, Nanny State gan BrewDog.

Fel Bavaria 0.0% a Cobra Zero, doedd dim alcohol erioed yn y cwrw yma, felly gellir hawlio’n deg ei fod yn gwbl ddi-alcohol. Mae hefyd yn cynnwys Fitamin C, ond fasen ni ddim yn ddibynnu arno fe yn lle, er enghraifft, ffrwythau a llysiau ffres.

Mae Innis & Gunn yn marchnata hwn ar hyn o bryd fel “argraffiad cyfyngedig”, heb fwriad pendant i’w werthu’n barhaol. Gall hynny newid, wrth gwrs, os bydd y llwyth cyntaf yn gwerthu’n dda. Os ydych chi eisiau bachu can neu ddau cyn iddo fynd yn rhy brin, mae’n un o nifer o gyrfau sydd bellach ar werth yn adran ddi-alcohol ragorol siopau mwyaf Tesco.

Yn ôl i’r rhestr

Braxzz Rebel IPA

Cryfder: 0.2%

Calorïau ymhob potelaid: 89 (27 ymhob 100ml)

Sgôr: 5 o 5

Braxzz RebelMae Braxzz yn un o’r bragwyr mwyaf newydd sydd, ac un o’r mwyaf dyfeisgar. Un amcan sydd ganddyn nhw, sef creu cwrw o safon sydd mor agos â phosibl at fod yn ddi-alcohol.

Gyda chryfder o 0.2%, yn dechnegol allwn ni ddim dweud bod y Rebel IPA yma yn gwbl “ddi-alcohol”, ond mae o fewn trwch blewyn i’r nod. Mae hefyd yn gwrw gwelw rhagorol. A dweud y gwir, chewch chi ddim un gwell gyda chyn lleied o alcohol.

Mae iddo liw ambr tywyll hyfryd – ychydig yn fwy tywyll na’r rhan fwyaf o gyrfau gwelw. Fel pob IPA, mae mor gyforiog o hopys â chaeau Caint. Os nad yw hopys at eich dant, fydd y cwrw yma ddim chwaith. Yn ffodus iawn i chi, mae gyda ni ddigon o ddewisiadau eraill i chi. Ond os ydych chi’n hoffi eich cwrw yn chwerw, mynnwch botelaid o hwn!

Fel diodydd eraill Braxzz gallwch chi ei brynu ar-lein gan Dry Drinker.

Yn ôl i’r rhestr

Weißbiere Almaenig a Witbiers Iseldiraidd

Maisel’s Weisse Alkoholfre

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: 120 (24 ymhob 100ml)

Sgôr: 5 o 5

Mae’r teulu Maisel yn bragu cwrw yn Bayreuth, ar lannau Afon Main, ers 1887. Mae’r dref yn fwy enwog fel cyrchfan i garedigion byd opera. Ond ar sail y Maisel’s Weisse Alkoholfrei yma, dylai hefyd fod ar restr caredigion cwrw.

Mae Bragdy’r Brodyr Maisel yn creu llwyth o gwrw o bob llun a lliw, ond weissbeir (cwrw gwyn) yw eu peth mawr nhw. Nid bod pob un o’u weissbiere yn wyn, chwaeth! Maen nhw gwneud rhai tywyll, rhai euraidd, a hwn sy’n ddi-alcohol a chanddo ryw liw mêl apelgar dros ben.

Weissbier da yw Franziskaner, ond un gwirioneddol ardderchog  yw Maisel’s Weisse. Mae’n tywallt yn dda gydag ewyn trwchus. Mae’n ddiod dew gyda blas weissbier cryf. Fasech chi byth yn gwybod mai cwrw di-alcohol yw e. Mae cynllun y botel yn goron ar y cyfan – dyluniad trawiadol ’30aidd yr olwg sy’n ei neilltuo oddi wrth nifer o gyrfau di-alcohol go ddiflas yr olwg sy’n llenwi’r silffoedd.

Yn debyg i Erdinger Alkoholfrei, mae Maisel’s Weisse Alkoholfrei yn cael ei farchnata yn yr Almaen fel diod iachus, isotonig, llawn fitaminau a phrin ei chalorïau. Mae’r bragdy hyd yn oed yn noddi ras 5 cilometr flynyddol yn Bayreuth.

Cawson ni Maisel’s Weisse Alkoholfrei yn ambell dafarn, a gellir ei archebu hefyd trwy’r Wise Bar Tender, siop ar-lein newydd yn Wiltshire.

Yn ôl i’r rhestr 

Bavaria Wit

ABV: 0.0%

Calorïau ymhob potelaid: wrthi’n aros gwybodaeth

Sgôr: 2 o 5

davRoedd bragdy Bavaria yn yr Iseldiroedd yn un o’r llefydd cyntaf i greu cwrw di-alcohol, gan lansio un yn ôl yn 1978. Erbyn hyn mae ganddyn nhw bedwar cwrw di-alcohol, ond anaml y gwelwn ni’r rhan fwyaf ohonyn nhw yn y wlad yma. Felly, braf oedd darganfod Bavaria Wit ar y silffoedd wrth ochr eu lager safonol.

Witbier yw enw’r Iseldirwyr ar y ddiod y mae’r Almaenwyr yn ei galw’n weißbier – yn llythrennol “cwrw gwyn”, gan ei bod mor gymylog, yn ôl pob tebyg. Yn sicr, mae golwg witbier ar Bavaria Wit, ac maen ganddo’r aroglau a blasau perlysiau y byddai rhywun yn eu disgwyl mewn witbier da.

Ond, yn anffodus, mae’n rhy felys o dipyn, ac mae hynny’n difetha pob dim. A dweud y gwir, doedd dim un o’n panel profi eisiau gwagio’r botel, a doedd neb eisiau ail un.

Os ydych chi’n chwilio am witbier/weißbier di-alcohol gwerth ei yfed, gwell mynd am Maisel’s Weisse neu Franziskaner.

Yn ôl i’r rhestr

Franziskaner Weissbier

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: 105 (21 ymhob 100ml)

Sgôr: 5 o 5

AgfaPhotoOs ydych chi’n hoffi’ch cwrw mymryn yn gymylog gyda rhyw awgrym o berlysiau, dyma’r un i chi. Ers yr 1990au, pan ddechreuodd Heogaarden ymddangos yn ein tafarndai, mae’r ddiod sy’n cael ei galw’n naill ai’n witbier, weißbier, neu weissbier wedi ennill troedle da ym marchnad gwrw Prydain (er nad yw wedi disodli cyrfau eraill yn y modd roedd rhai yn ei ddarogan). P’un bynnag yw eich dewis derm, mae Franziskaner yn un o’r rhai gorau.

Os oes coel ar y chwedl, mae mynachod Ffransiscaidd Munich yn bragu cwrw ers 1363. Ond nid tan 1984 y dechreuwyd gwerthu Franziskaner Weissbier tu allan i Fafaria. Mae wedi mynd o nerth i nerth ers hynny.

Yn 2011, lansiwyd Franziskaner alkoloholfrei, fel dewis amgen i’r rhai ohonom sy’n dymuno cymdeithasu gyda meddwl clir. Fel Erdinger Alkoholfrei, mae’n cael ei farchnata at y rhai sy’n hoffi cadw’n heini, ond does dim angen treulio o fore gwyn tan nos yn y gampfa er mwyn ei fwynhau.

Yn ogystal â blas da, mae golwg cwrw o safon ar hwn. Mae’n osgoi prif broblem nifer o ddiodydd di-alcohol – sef edrych braidd yn rhad. Yr arlunydd posteri o fri Ludwig Hohlwein a fu’n gyfrifol am roi’r mynach boliog ar boteli Franziskaner yn ôl yn 1935. Ac yno mae e o hyd, yn gwenu’n dawel a’i lygaid ynghau fel pe bai’n yn llesmair y gwir gwrwgarwr.

Fel St Peter’s Without, Innis & None a Heineken 0.0, mae Franziskaner Weissbier ar gael yn eithaf eang yn adran ddi-alcohol siopau mwyaf Tesco.

Er nad ydyn nhw mor hawdd eu cael yn fan hyn, ers 2015 maeFranziskaner hefyd yn gwneud cyrfau di-alcohol gyda blas lemwn, oren, a blodau’r ysgall, a phob un wedi’i anrhydeddu yng Ngwobrau Cwrw’r Byd.

Ac o ran beth yn union yw witbier, weißbier, neu weissbier, mae hynny’n dibynnu ar bwy rydych chi’n gwrando arno. “Cwrw gwyn” yw’r cyfieithiad arferol, ond mae “cwrw ŷd” yn bosibiliad arall. Chi sy’ biau’r dewis.

 Yn ôl i’r rhestr

Patronus Weissbier

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob potelaid: 125 (25 ymhob 100ml)

Sgôr: 4 o 5

Efallai ei chi bod chi’n credu mai swyn o straeon Harri Potter yw Patronus. Eithaf gwir, ond mae hefyd yn gwrw o Lidl. Maen nhw’n gwerthu Patronus Weissbier o gryfder arferol a hefyd hwn, sy’n alkoholfrei. Dôn nhw ill dau mewn poteli deniadol (gyda llun bach o fynach cwrwgarol, fel cynifer o gyrfau’r Cyfandir).  

Rhaid dweud nad cwrw eithriadol yw hwn. Fasech chi ddim yn brwydro trwy ddŵr a thân i gael gwydraid ohono. Ar y llaw arall, mae’n bell o fod yn annymunol. Mae gwynt brag neis arno fe, a lliw coch hyfryd. Mae blas Weissbier da arno; ac er ei fod e fymryn yn felys, dyw e ddim hanner more felys â’r Bavaria Wit, a dyw’r melystra ddim yn boddi’r blas.

Fel llawer cwrw o’r Almaen, dywedir bod hwn wedi’i greu yn unol â’r Reinheitsgebot – deddf Ganoloesol Bafaria ynghylch purdeb cwrw, sy’n dweud na ellir gwneud cwrw ond o ddŵr, barlys a hopys, heb ddim arall. Yn ôl y broliant ar y botel, mae hefyd yn isotonig, ac yn naturtrüb – gair Almaeneg rhagorol sy’n meddwl bod y ddiod i fod yn gymylog.  

 Yn ôl i’r rhestr

Cwrw chwerw traddodiadol a chwrw tywyll

Old Speckled Hen Low Alcohol

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: 110 (22 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

Rhaid bod Old Speckled Hen yn un o hoff gyrfau’r wlad. Cafodd ei eni yn 1979 a’i enwi ar ôl hen gar MG brith ei liw. Mae wedi hen ennill ei blwyf ers hynny, yn rhannol trwy gyfres o hysbysebion hynod ddifyr ar thema hoffter llwynogod am ieir.

Mae’r ddiod newydd yma yn un o chwe chwrw gan fragdy Morland yn sir Rydychen. At ei gilydd, cyrfau cryfach nag arfer sydd ganddyn nhw. Felly, cam eithaf mentrus iddyn nhw yw lansio un mor brin ei alcohol. Ond y cwestiwn mawr, wrth gwrs, yw ai cwrw da yw e?

Yn gyntaf all, mae golwg wych arno. Mae’r botel glir yn gadael i ni weld lliw ambr hyfryd y cwrw yn ei holl ogoniant. Mae’r label las ac aur chwaethus yn dangos i’r byd fod hwn yn aelod o deulu (neu haid?) yr Hen Iâr Frith. Mae’r bragwyr hefyd wedi gwneud yn fawr o’r ffaith fod ynddo 54% yn llai o galorïau na’u Hiâr arferol – sy’n handi i’r rhai ohonom sy’n ceisio cadw’r hen fol cwrw dan reolaeth.

Wrth ei agor, mae gwynt dymunol iawn arno. Mae’n ddiod esmwyth, hawdd ei hyfed – gyda blas brag a llawer llai o hopys na Ghost Ship er enghraifft. Rhaid cyfaddef ei fod e’n teimlo braidd yn denau – un o wendidau cyffredin cwrw llai alcoholaidd. Efallai fod angen tipyn bach mwy o waith er mwyn rhoi iddo fwy o’r blas caramel hyfryd sydd mor nodweddiadol o’u cyrfau eraill.

At ei gilydd, dyma ddiod dderbyniol iawn. Nid y gorau, ond dewis digon da os byddwch chi’n chwennych peint dirwestol neu ddau ambell waith.

Yn ôl i’r rhestr

Harvey’s Sussex Best

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: 50 (18 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

Dechreuodd John Harvey fragu cwrw yn Sussex ymhell yn ôl yn yr 1820au. Mae busnes y teulu yn dal i fynd, ac mae Harvey a’i Fab wedi’u hen sefydlu yn un o brif fragwyr rhanbarthol de-ddwyrain Lloegr. Bob Dydd Mawrth, maen nhw’n dosbarthu cwrw i dafarndai lleol â chert a cheffylau. Yn wir, mae 80% o’u cwrw yn cael ei yfed o fewn 50 milltir i’r bragdy. Diolch byth, diolch i wyrth y we, mae modd cael cwrw Harvey mewn mannau pellach hefyd, ac mae digon o ddewis.

Yn ôl y sôn, maen nhw’n gwneud Sussex Best heb  fawr ddim alcohol ers ychydig flynyddoedd. Ond wrth i’r farchnad am y fath ddiodydd adfywio, maen nhw wedi penderfynu eu hail-lansio.

Fel mae’r enw yn awgrymu, cwrw chwerw traddodiadol yw hwn. Mae’n tywallt yn dda, gyda lliw caramel golau (eithaf tebyg i’r Leeds OPA a digon o ewyn. Mae blas hopys da, ond dyw e ddim yn ormodol. Os yw Nanny State, er enghraifft, yn rhy chwerw i chi, gallai’r Sussex Best yma fod at eich dant. Rhaid dweud ei fod yn teimlo braidd yn denau; ond yn ôl un o’n panel profi, mae’n cyd-fynd yn berffaith gyda phowlenaid o gnau hallt!

Yn ôl i’r rhestr

Harvey’s Old Ale

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: 63 (23 ymhob 100ml)

Sgôr: 5 o 5

Mae cryn dipyn o hanes i fragdy Harvey, bragwyr annibynnol mwyaf hir-sefydlog eu sir. Mae diwyg potel yr Old Ale yma yn adlewyrchu hynny, gyda delwedd dwt o ddeilen derwen a mesen yn galw i’r meddwl goedwigoedd eang de-ddwyrain Lloegr.

Fel y Sussex Best uchod, mae Harvey a’i Fab yn gwneud Old Ale prin-ei-alcohol ers tro, ond gyda thwf y farchnad ddi-alcohol, maen nhw wedi penderfynu ei hybu o’r newydd. Peth braf hefyd. Mae’r byd cwrw dirwestol yn gyforiog o gyrfau melyn (o’r gwych i’r gwachul), ac ond mae gwagle amlwg tua’r ochr dywyll.

Wel, peidied neb â phoeni rhagor. Mae’r gwagle wedi’i lenwi’n fwy na digonol. Does gyda ni ddim syniad sut maen nhw’n gwneud y stwff yma. Ond sut bynnag maen nhw’n ei wneud e, maen nhw’n ei wneud e’n dda. Mae’r lliw’n hyfryd, fel caramel tywyll. Mae gwynt cwrw da arno fe. Ac mae’r blas yn fythgofiadwy – fel y Nadolig mewn gwydryn. Mor nerthol yw’r blas a’r aroglau, gydag arlliw o siocled a sinamon, go brin byddai rhywun yn sylwi bod cyn lleied o alcohol ynddo fe.

Un peth bach neis arall am bob un o gyrfau’r bragdy yw eu bod nhw’n cynnig cymryd unrhyw boteli gwag yn ôl er mwyn eu golchi a’i hail-lenwi, yn union fel dyn llaeth hen-ffasiwn – hen ffordd hynod effeithiol i fod yn wyrdd.

Yn ôl i’r rhestr 

Big Drop Spiced Ale

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: 99 (30 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

Lansiwyd y cwrw tymhorol yma yn 2017 yng Ngŵyl Yfed Ystyriol Club Soda, gan anelu’n glir at y farchnad am gyrfau tywyll, cysurlon i’w llymeitian wrth y tân ar “hirnos gaeaf dduoer”, chwedl y Bardd Cwsg.

Mae’n gyforiog o sbeisys cynhesol – sinamon yn amlycaf – fel llond gwydryn o bwdin Dolig blasus. Ar y llaw arall, am gwrw gaeaf mae’n teimlo braidd yn denau, heb lawer o’r trwch sydd gan y Stowt Siocled Llaethog rhagorol o’r un bragdy. Roedd hwnnw’n llawn haeddu sgôr o 5 allan o 5; mae hwn yn nes at 3. Mae’n gwrw da ond ddim yn wych.    

Fel gweddill diodydd Big Drop, mae diwyg y botel yn ardderchog, gyda llun swynol o gaeau dan farrug y bore, wedi i’r “arad rwygo’r gwanwyn pêr o’r pridd”, chwedl R Williams Parry, er ei fod yntau’n hiraethu am gwmwd Eifionydd yn hytrach na thiroedd âr Dwyrain Anglia sy’n destun i’r ddelwedd yma.

Yn ôl i’r rhestr 

St Peter’s Without

Cryfder: 0%

Calorïau ymhob potelaid: 88 (27 ymhob 100ml)

Sgôr: 4 o 5

St Peters

Hwn oedd cwrw newydd annisgwyl 2016. Efallai na fydd y puryddion yn cydweld, ond gellid dweud mai hwn oedd y “cwrw go-iawn di-alcohol cyntaf”. Yn sicr, gyda’r cyrfau tywyll, trwm mae’n eistedd, nid gyda’r rhai melyn ysgafn. Diod yw hi ar gyfer cwrwgarwyr sy’n hoffi pendroni uwchben peint. Mae’r brif ddelwedd farchnata, o dri hogyn yn mwynhau eu fflagenni o flaen coelcerth o dân mewn tafarn wledig, groesawgar yn gwneud i chi feddwl am bopeth sy’n bleserus am gwrw tywyll da.

Fel FitBeer, cwrw ac iddo hanes diddorol yw St Peter’s Without. Dechreuodd ar ei hynt yn ôl yn 2013, pan gafodd perchennog y bragdy, John Murphy, wybod bod arno fe ganser. Yn unol â chyngor ei feddyg, rhoddodd y gorau i alcohol. Ond beth mae bragwr i fod i’w yfed pan na all yfed ei gwrw ei hunan? Cwrw heb yr alcohol oedd yr ateb a ddaeth i Mr Murphy. Ac am gwrw!

Mae hwn yn rhagori o bell ffordd ar y rhan fwyaf o gyrfau 0% a 0.5% ac mae’n well o dipyn na’r rhan fwyaf o’r brandiau cwrw chwerw mawr ar 3.5% neu 4% gewch chi mewn caniau neu yn y dafarn. Mae gyda fe liw cneuog a blas brag hyfryd. Mae’n tywallt yn dda, gyda thalp o ewyn ar ei ben yn y gwydryn.  

Yn ogystal â blasu’n dda, mae’r olwg sydd arno’n ddeniadol dros ben. Daw’r ddiod yn yr un botel hirgron werdd â chyrfau eraill Llanbedr-yn-Suffolk, copi o gostrel a grëwyd mewn tafarn  yn Jersey Newydd yn y 18fed ganrif. Nid bob dydd y defnyddiwn ni’r gair “hardd” i ddisgrifio potel gwrw ond mae hon yn ei haeddu. Braf (a rhy brin) yw gweld cwrw di-alcohol wedi’i gyflwyno mor gywrain.

Hwn yw un o’r ychydig iawn (os nad yr unig un) o’r cyrfau di-alcohol sydd ar gael o’r gasgen (yn hytrach na’r botel) ond bydd rhaid i chi fynd i Lundain i Dafarn Jerwsalem er mwyn ei brofi. Ers Mawrth 2017, mae hefyd ar gael yn Tesco, fydd ychydig yn fwy cyfleus i chi, efallai.

O ran yr enw, cyfeiriad yw e at y term Canoloesol am eglwys tu allan i furiau dinas – “without the walls” (rhag ofn bod rhywun yn gofyn).

Yn ôl i’r rhestr

Guinness Malta

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob potelaid: 188 (57 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

Doedden ni ddim yn hollol siŵr ym mha ddosbarth i roi hwn. Nid cwrw mohono yn ystyr arferol y gair; ond efallai mai cwrw tywyll yw’r peth agosaf ato.

Un peth annisgwyl am Guinness – er ei fod yn fyd-enwog fel hoff gwrw’r Gwyddelod – yw ei fod e hefyd yn boblogaidd tu hwnt yn Nigeria. Mae’r bragdy wedi noddi’r tîm pêl-droed cenedlaethol ac maen nhw’n sôn amdanyn nhw eu hunain fel “cwmni Affricanaidd eiconig”.

Mae Guinness traddodiadol Nigeria yn ddiod dra chryf – rhyw 7.5%. I’r rhai ohonon ni sy’n chwilio a, rywbeth llai meddwol, yn 1990 lansiodd Guinness Nigeria Malta Guinness. Fel mae’r enw yn ei awgrymu, roedden nhw hefyd am fanteisio ar yr hoffter mawr am ddiodydd di-alcohol gyda blas brag yn Nigeria ac ymhlith pobl Affricanaidd-Caribïaidd ym Mhrydain.

Yn ôl y cynhyrchwyr, mae’n “llawn bywyd, llawn maeth” a bydd yn gwneud i chi deimlo “ar ben eich digon”. Yn sicr, mae’n llawn calorïau. O ran y blas, os ydych chi’n hoffi brag, byddwch chi wrth eich bodd. Mae rhyw awgrym o stowt Guinness ynddi hi. Ond, at ei gilydd, diod go felys yw hi.

Mae ar gael mewn rhai archfarchnadoedd er nad ymhob man. Cawson ni botelaid o’n siop fwyd Affricanaidd leol

Yn ôl i’r rhestr

Cwrw du

Braxzz Porter

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob potelaid: 89 (27 ymhob 100ml)

Sgôr: 5 o 5

Braxzz PorterWyddon ni ddim llawer am Braxzz. Bragwyr o’r Iseldiroedd ydyn nhw, ac mae pencadlys y cwmni ar gamlas hyfryd Keizersgracht yng nghanol Amsterdam. Gwyddon ni hefyd iddyn nhw ymddangos fel pe bai o nunlle yn Ebrill 2018  gyda thri cwrw newydd, gan gynnwys y cwrw du di-alcohol yma.

Mae llawer o’r cwrw di-alcohol sydd ar werth heddiw yn “gyfaddawd anferth o ran blas,” meddan nhw, ac mae yna “ddiffyg dewis i gwsmeriaid”. Maen nhw yn llygaid eu lle. Dwedan nhw hefyd fod angen “dyfeisgarwch gwirioneddol” o ran gwella teimlad diodydd yn y geg er mwyn gwneud yn iawn am absenoldeb alcohol. Eto yn llygaid eu lle.

Un o brif wendidau nifer o gyrfau di-alcohol neu brin-eu-halcohol yw eu bod nhw’n blasu’n dda ond teimlo fel dŵr. Cemeg syml yw e yn y bôn: mae C2H6O (alcohol) yn gwneud i H20 deimlo’n wahanol. Felly, mae angen rhywbeth arall i gymryd ei le, neu’r cyfan sydd gyda chi yw gwydraid o ddŵr sy’n blasu fel brag.

Mae’r cwrw yma yn bell o fod yn ddyfrllyd. Yn wir, mae bron yn berffaith. Mae’r bragwyr mor hyderus amdano nes iddyn nhw fynd ag e i Ŵyl Gwrw Fawr Prydain, sy’n gynulleidfa anodd ar y naw ei phlesio! Mae nodau coffi a siocled moethus, ac o dan hwnnw i gyd mae yna chwerwder porter da. Os ydych chi’n un o’r llu o yfwyr sy’n cyfrannu at boblogrwydd mawr stowt a phorter ar hyn o bryd, mae wir angen i chi drio hwn! Gallwch chi ei brynu fe ar-lein gan Dry Drinker.

Yn ôl i’r rhestr

Nirvana Kosmic Stout

Cryfder: 0%

Calorïau ymhob potelaid: wrthi’n aros gwybodaeth

Sgôr: 4 o 5

davFel dwedson ni, un o fragdai mwyaf diddorol y wlad yw Nirvana. A dyma un o’u cyrfau mwyaf diddorol.Fel y cwrw gwelw Tantra, diod gwbl ddi-alcohol yw hon, gan ei gwneud yn addas i’r rhai sy’n llwyr ymwrthod (am ba reswm bynnag) yn ogystal â’r rhai ohonom sydd ’mond am yfed fymryn yn fwy iachus.

Fel cyrfau eraill Nirvana, mae diwyg y botel yn gelfydd, gan ei gwahaniaethu’n glir oddi wrth gynlluniau go ddiflas rhai o gyrfau’r archfarchnadoedd, ac yn rhoi’r cwrw yma rywle yn haenau ucha’r farchnad.        

Wedi’i dywallt, mae ganddo liw siocled tywyll hyfryd. Mae tamaid bach o licris yn y blas, ond y peth sy’n dod drwodd yn anad dim i ni yw Triog Du Tate & Lyle (clasur o’r gorffennol a blas a atgyfododd atgof Proustaidd am Oor Wullie i un o’n profwyr cwrw). Does yma ddim o’r chwerwder byddai rhywun yn ei ddisgwyl fel arfer mewn stowt. Os ydych am fwynhau stowt traddodiadol ond prin-ei-alcohol (er nad yn llwyr ddi-alcohol), efallai byddai Big Drop yn well dewis i chi. Os ydych chi am brofi un o’r cyrfau tywyll mwyaf dyfeisgar a gwreiddiol sydd ar gael, mynnwch botelaid o Kosmic.     

O ran diddordeb, mae cysylltiad teuluol rhwng bragdai Nirvana a FitBeer, am fod prif fragwyr y naill a’r llall yn frawd a chwaer.

Yn ôl i’r rhestr

Big Drop Chocolate Milk Stout

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: 155 (47 ymhob 100ml)

Sgôr: 5 o 5

Big Drop Brewing Co 02Mater o chwaeth yw dewis diodydd, a dyw pawb ddim yn gwirioni’r un fath. I rai, hen stwff afiach fel tôst wed’i losgi yw stowt. I rai eraill, mae’n daith benchwiban ar draffordd blasusrwydd. Gan fod gwerthiant cwrw du’n cynyddu’r dyddiau hyn, efallai fod mwy ohonon ni’n gogwyddo tuag at yr ail safbwynt erbyn hyn…sydd yn newyddion da i Rob Fink.

Yn ôl yn 2015, penderfynodd Rob roi’r gorau i alcohol, a dechreuodd helfa fawr am gwrw di-alcohol gwerth ei yfed. Fel y rhan fwyaf ohonon ni, chafodd e fawr o hwyl ar hynny. Ond yn lle anobeithio a llefain, aeth Rob ati ar y cyd â Johnny Clayton, gynt o Wild Beer yng Ngwlad yr Haf, i greu ei gwrw ei hunan. A hwn yw ffrwyth cyntaf eu llafur: stowt llaethog siocled.

“Beth?” meddech chi, “Cwrw wedi’i wneud o laeth siocled?” Ddim yn hollol. Wedi ymchwilio’n ddyfal, gallwn ni ddweud wrthych chi fod stowt llaethog wedi’i wneud â lactos, sef y siwgr sydd i’w gael mewn llaeth. O ran y siocled, math o frag rhost tywyll yw hwnna, ond mae’r cwrw yma hefyd yn cynnwys ffa coco chwâl, i wneud e’n arbennig o siocledaidd.

O’r holl gyrfau di-alcohol buon ni’n eu blasu, hwn yw’r un sydd fwyaf tebygol o wneud i chi amau mai cwrw alcoholaidd arferol sydd gyda chi yn eich gwydryn. Faint bynnag o ddyfnder blas mae rhai cyrfau eraill yn ei gael o alcohol, mae hwn yn ei gael e o rywle arall. Efallai mai’r ffa coco yw e. Efallai ’fod e wnelo rywfaint â’r ffaith nad yw’r cwrw yma wedi’i fragu ac wedyn ei ddadalcoholeiddio. Cafodd ei fragu fel unrhyw gwrw arall, ond o ran yr alcohol chryfhaodd e ddim tu hwnt 0.5%. Sut bynnag, maen nhw’n ei wneud, maen nhw’n ei wneud e’n dda.

Dim ond un anfantais sydd i’r cwrw yma, sef y pris. Ac yntau ar gael am £29.99 am 12 potelaid gan Dry Drinker, yn ôl ein symiau ni mae’n costio rhyw £4.37 y peint – tipyn o bres am gwrw o’r siop heb ddim toll i’w thalu arno fe. Wrth i’r bragdy werthu mwy, gobeithio bydd y pris yn mynd yn llai.

Yn ôl i’r rhestr

Cwrw ffrwythaidd

Becks Blue Lemon

Cryfder: 0.05%

Calorïau ymhob potelaid: 63 (23 ymhob 100ml)

Sgôr: 1 o 5

Becks Blue LemonCafodd hwn ei lansio gan ABInBev yn 2016 fel y “ffordd adfywiol i aros ar flaenau’ch traed”. Gan nad yw’n fwy na 0.05% o ran ei gryfder, fydd e ddim yn cymylu’ch pen. Yn anffodus, wnaeth e fawr ddim arall i ni chwaith.

Yn ôl y bragwyr, “treftadaeth Almaenig yw brand Becks i gyd”. Mae’n wir fod gan gwrw lemwn dipyn o hanes yn yr Almaen. Cyn belled yn ôl â’r 1920au, cafodd y radler ei ddyfeisio i dorri syched seiclwyr y mynyddoedd, trwy gymysgu lager a lemonêd. Go brin mai dyna’n union wnaeth y Becks Brauerei yn yr achos yma, ond gellid maddau i chi am gredu hynny. Yn hytrach na chwrw ffrwythaidd, y peth sydd gyda ni yma, yn y bôn, yw siandi, a ddim yn siandi arbennig o dda gwaetha’r modd.  

Yn ôl i’r rhestr

Zest Zero Grapefruit

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob potelaid: 86 (26 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

cofDiod fach annisgwyl oedd hon, wedi’i phentyrru ynghanol ein Aldi lleol gyda phob math o bethau annisgwyl eraill.

Mae cyrfau ffrwythaidd yn llawer mwy poblogaidd ar y Cyfandir nac ym Mhrydain, ac mae’r pecyn yn adlewyrchu hynny, gan ddwyn i gof gwyliau haf ar draethau Ewrop. Mae’r ddiod ei hunan yn hanu o Ffrainc, ac yn gynnyrch bragdy Brasserie Licorne.

Wrth agor y botel, mae’n gwynto fel grawnffrwyth coch. Wrth ei dywallt i wydryn, mae golwg sudd grawnffrwyth coch arno. Ac o ran y blas, blas grawnffrwyth coch sy’n drech na phob dim arall. O graffu ar y cynhwysion, dim ond 12% ohono sy’n gwrw di-alcohol. Felly, efallai ddylen ni ddim synnu ’fod e mor rhyfeddol o rawnffrwythus.

At ei gilydd, mae hon yn ddiod ffrwyth ddymunol iawn, ac yn llawer gwell na’r rhan fwyaf o’r “diodydd ysgafn i oedolion” gewch chi yn y siopau. Dyw e ddim yn rhy felys, ac mae blas hyfryd o naturiol iddo. Mae’n bell o fod yn gwrw, ond dyw e ddim yn ddrwg o gwbl.

Yn ôl i’r rhestr

Zest Zero Lemon

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob potelaid: 86 (26 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

cof

Yn yr un modd â Zest Zero Grapefruit, cawson ni hon yn annisgwyl yn Aldi.

Roedd ein panel profi yn anghydweld yn ei chylch. Roedd pawb yn cytuno ei bod hi’n tywallt yn dda a bod golwg gymylog neis arni hi. Ond ar wahân i hynny, doedd gan neb yr un farn ar ddim. Yn nhyb rhai, diod ffrwythaidd flasus oedd hi – fel siandi da ond heb fod yn rhy felys. Yn ôl rhai eraill, roedd hi’n rhy felys o dipyn (Lemon Tango oedd un gymhariaeth) ac mewn potel fel alcopop.

Felly, bydd rhai i chi benderfynu drosoch eich hunan. Does dim dweud a fydd hi ar gael yn Aldi os ewch chi i chwilio amdani, ond mae’n sicr o ailymddangos yno rywbryd yn y dyfodol.

Yn ôl i’r rhestr

Braxzz Orange IPA

Cryfder: 0.2%

Calorïau ymhob potelaid: 89 (27 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

Braxzz OrangeO’r tri chwrw Braxzz sydd wedi cyrraedd y farchnad yn 2018, mae’n debyg mai hwn yw’r mwyaf anghyffredin. Dyw hi ddim yn glir ydyn nhw’n rhoi orenau ynddo fe, ynteu ydy’r enw yn gyfeiriad at hoffter yr Iseldirwyr am bob dim oren. Mae’n blasu mwy fel eirin gwlanog.

At ei gilydd, mae’n gwrw ffrwythaidd dymunol, ac mae chwerwder yr hopys yn cydbwyso melystra’r ffrwythau (pa rai bynnag ydyn nhw). Dim hwn yw ein hoff gwrw gan Braxzz, ond yn sicr mae’n werth ei drio.

Yn ôl i’r rhestr

BrewDog Raspberry Blitz

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob can: 28 (9 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

Raspberry BlitzWel, doedden ni ddim yn gwybod beth i’w feddwl am hwn! Fel byddai rhywun yn ei ddisgwyl gan Brewdog, cwrw anghyffredin ar y naw yw e.

Mae golwg Tizer arno, a mwy o swigod na Matey. Mae aroglau mafon hyfryd – “mwy o ffrwyth na Thalaith Califfornia” yn ôl y broliant ar y can – a blas anhygoel o chwerw (“gydag awgrym o fromage frais a chroen sitrws” meddan nhw).

Rhaid bod yn onest: doedd yr un o’n panel profi ni’n ei hoffi ar y cynnig cyntaf. Er hynny, o ddod yn ôl ato wedyn, rydyn ni’n dechrau ei werthfawrogi. Mae fel archebu vindaloo ar ddamwain – mae braidd yn llethol ar y cychwyn ond, rhywsut, rydych chi am fwrw ymlaen.

Os ydych chi’n un o’r cwrwgarwyr cŵl sy’n helpu twf cwrw sur ar hyn o bryd, efallai eich bod chi newydd ddarganfod eich hoffi gwrw di-alcohol.

Yn ôl i’r rhestr


Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf