Open mobile navigation

Oes y fath beth â “gwirodydd di-alcohol”?

Spirits page

O gofio faint mae blas gwirodydd yn dibynnu ar eu cryfder alcoholaidd, basech chi’n tybio mai syniad eithaf ffôl yw trio creu rhyw fath o wirod ddi-alcohol. Er hynny, ambell un yn arloesi yn y tir newydd yma,

gyda chanlyniadau diddorol iawn:

 • Gordon’s Ultra Low Gin and Tonic

  Cryfder: lla na 0.5%

  Calorïau ymhob potelaid: 68 (72 ymhob 100ml)

  Does dim affliw o arwydd bod twf marchnad jin y wlad am arafu. Yn ystod 2017, gwariodd pobl Prydain bron i £1.4 biliwn arno fe, sy’n cyfateb i ryw 51 miliwn o boteleidiau o’r stwff.

  Yn ôl pob golwg, mae’r awch amdano yn ddi-baid. Diolch i’r drefn, mae digon o ddewis ar gael erbyn hyn i’r rhai sy’n dwli ar y wirod feryw ond sydd am osgoi penmaenmawr bore trannoeth. Mae’r ddiod newydd yma gan Gordon’s ymhlith y goreuon.

  Yn ôl y cwmni, cafodd ei datblygu yn gan ddyfeiswyr diodydd eu labordy yn sir Hertford ac mae’n cynnwys yr holl berlysiau sydd i’w cael yn Gordon’s London Dry Gin, ynghyd â mymryn bach o ddistyllad y jin, tipyn o gwinîn, a thamaid o ffrwyth – naill ai leim neu rawnffrwyth. Rysáit addawol iawn, ond sut mae’n blasu?

  Rhagorol, a dweud y gwir. Wrth agor y botel, mae’n gwynto fel gwirod jin da. Mae ganddi hi’r swmp bydd diodydd fel arfer yn ei gael o alcohol, a dyw hi ddim yn teimlo’n denau o gwbl. Gallwch chi yn hawdd ei chamgymryd am jin-a-thonic o gryfder arferol. Mae’r un gyda leim yn llyfn, fel GnT traddodiadol. Mwy sur yw’r un gyda grawnffrwyth, fel coctêl jin pinc. Mae GnT di-alcohol Tesco yn dda. Ond mae hwn yn well.

  Yn ôl i’r rhestr

  Tesco Low Alcohol G&T

  Cryfder: lla na 0.5%

  Calorïau ymhob can: 60 (24 ymhob 100ml); a 12 ymhob can (5 ymhob 100ml) yn yn fersiwn llai ei galorïau

  cofWrth i’r farchnad jin fynd o nerth i nerth, mae mwy yn mentro gweld i ba raddau gellir ail-greu blasau cymhleth hoff wirod y wlad heb yr alcohol. Mae’r ddiod newydd yma gan Tesco yn dod yn eithaf agos at daro’r nod.

  Wrth graffu ar y cynhwysion, mae ganddo holl hanfodion jin da – meryw (wrth gwrs) , a hefyd crwyn sitrws a llysiau’r angel. Mae dau fath o’r ddiod i’w cael, un (mewn can arian) yn llawer llai ei galorïau na’r llall (mewn can gwyrdd).

  Trown ni at y can gwyrdd i gychwyn. Wrth agor y can, mae’n gwynto’n syth fel jin-a-thonic. Mae’n ysgafn, adfywiol a heb fod yn rhyw felys. At ei gilydd, mae hwn yn GnT eithaf da, er nad cystal â’r Teetotal GnT o sir Efrog.

  Doedd y ddiod lai ei galorïau ddim yn plesio i’r un graddau, gwaetha’r modd. Roedd llai o swigod, llai o flasau jin (sef ei bod hi’n fwy fel yfed tonic ar ei ben ei hunan), ac am ryw reswm, roedd hi i’w gweld yn fwy melys hefyd. Oni bai eich bod chi o ddifrif am leihau eich calorïau, mynd am y can gwyrdd yw ein cyngor ni i chi.  

  Mae diwyg y ddau gan yn ddeniadol, gyda lluniau o’r tri llysieuyn sy’n rhoi i’r ddiod ei blas, gan roi’r neges mai diod o safon yw hon yn gyntaf oll, cyn bod yn ddiod ddi-alcohol. Byddai mwy o ddylunio meddylgar o’r fath ar boteli a chaniau’r prif archfarchnadoedd eraill, yn sicr, yn helpu gwneud diodydd di-alcohol yn gynnyrch sy’n denu cwsmeriaid, yn lle bod yn rhywbeth i bobl fodloni arno yn niffyg dim gwell. 

  Mae Tesco hefyd yn addo bod y ddwy ddiod yn addas i figaniaid.

  Yn ôl i’r rhestr

  Seedlip Spirit 94 a Garden 108

  Cryfder: 0%

  Calorïau: 0

  SeedlipMae’r rhain yn rhai o’r diodydd di-alcohol mwyaf annisgwyl yn y farchnad. A rhaid i ni gyfaddef nad oedden ni’n hollol siŵr beth i’w feddwl amdanyn nhw. Maen nhw’n cael eu marchnata fel “gwirodydd di-alcohol cynta’r byd”. Mae’n dibynnu sut rydych chi’n diffinio hynny, gan fod diodydd sy’n honni bod yn wisgi di-alcohol er gael ers yr 1990au (er na fuon nhw at ddant pawb!)

  Daw ryseitiau Seedlip o lyfr hynod o’r 17eg ganrif The Art of Distillation. Mae golwg jin ffasiynol gan ryw ddistyllwr bach arnyn nhw, ac dyna sut roedden ni’n disgwyl iddyn nhw flasu. Dim o gwbl – does yma’r awgrym lleiaf o jwniper. Blasau unigryw sydd gan y ddwy ddiod:

  • Mae Spirit 94 wedi’i chreu â phupur Jamaica, cardamom, derw, lemwn a grawnffrwyth. Y derw yw’r blas cryfaf, yn sicr. Mae blas gwirioneddol brennaidd i’r ddiod – fel pren sandal, efallai
  • Mae Garden 108 yn cynnwys pys, mintys, rhosmari a theim. Unwaith eto, un blas sydd gryfaf, a’r pys yw hwnnw

  Wedi eu prynu, ein cwestiwn nesaf oedd sut i’w hyfed. Trïon ni nhw ar eu pennau eu hunain, ond roedd hi’n amlwg nad dyma’r ffordd i’w cymryd – y mae’r blasau’n llawer rhy gryf am hynny. Eu gweini gyda thonic o safon yw’r awgrym ar botel y 94, a thonic blodau’r ysgaw ar gyfer y 108. Felly, dyna wnaethon ni. Cawson ni ddwy ddiod ysgafn ac adfywiol. Gallwn ni ddychmygu eu llymeitian ar daith cwch ar hyd dyfroedd tawel ar ryw brynhawngwaith teg o haf hirfelyn tesog. Nid G&T mo hon. A dweud y gwir, rydyn ni’n ansicr o hyd beth yw hi, ond os ydych chi’n chwilio am flasau annisgwyl, ewch amdani

  Mae diwyg y poteli yn rhoi’r neges yn glir mai diodydd arbennig, moethus hyd yn oed, yw’r rhain. Mewn modd go ddyfeisgar, maen nhw’n defnyddio cynhwysion y diodydd i greu  luniau o lwynog a sgwarnog, dau o greaduriaid mwyaf adnabyddus cefn gwlad, a rhai mae cryn dipyn o ddirgelwch a chwedloniaeth yn eu cylch hefyd.

  O edrych ar y wybodaeth faeth, does dim un calori ynddyn nhw. Felly’r calorïau yn eich tonic yw’r unig rai i chi feddwl amdanyn nhw.

  Yn ôl i’r rhestr

  Teetotal GnT

  Cryfder: llai na 0.5%

  Calorïau ymhob 100ml: 26 (52 ymhob potelaid)

  cofWedi’i lansio yn 2015, diod wahanol iawn i Seedlip yw hon – llawer agosach at ddiod jin arferol. Yn y bôn, GnT yw e i’r rhai sy’n cadw draw o’r ddiod gadarn. Yn ôl y cwmni, wrth iddynt nhw brofi’r blas gyda mwy na 10,000 o bobl, doedd y rhan fwyaf o bell ffordd ddim yn sylwi mai diod ddi-alcohol yw hon. Na ninnau chwaith.

  Yn wahanol i Seedlip, mae wedi’i chymysgu’n barod mewn poteli 200ml, gan gyd-fynd â’r duedd gynyddol yn y prif archfarchnadoedd i werthu poteli a chaniau o wirodydd a ‘mixers’ sy’n barod i’w hyfed. Dylai fod lle iddi hefyd mewn tafarndai, lle byddai’n braf ei gweld yn yr oergell fel opsiwn mwy diddorol na’r arfer.

  Mae hanes dyfeisio’r ddiod yr un mor ddiddorol. Penderfynodd tri ffrind yn sir Efrog ei bod yn hen bryd creu diod ysgafn i oedolion – rhywbeth nad oedd yn llawn swigod a siwgr. Fel tafarnwr, cemegydd a gŵr busnes, rhoddon nhw eu doniau ynghyd i geisio creu diod newydd o gynhwysion naturiol – “ rhywbeth i wneud i chi deimlo’n rhan o’r parti, ond heb yr alcohol”. Mae’n debyg iddyn nhw lwyddo.

  Yn ôl i’r rhestr

  Ceder’s Classic a Crisp

  Cryfder: 0.0%

  Calorïau ymhob 100ml: Wrthi’n aros gwybodaeth

  Mae ymhonnwr newydd am gipio coron Seedlip yn nheyrnas y “jin amgen” – ymhonnwr ac iddo hanes diddorol.

  Daw enw diodydd Ceder o ardal ogoneddus Cederberg yng Ngorllewin y Penrhyn – man sy’n adnabyddus am ei harddwch garw a’i phlanhigion unigryw. Mae ychydig o’r fath blanhigion egsotig i’w cael yn y diodydd newydd hyn, sy’n ffrwyth partneriaeth ryngwladol rhwng Craig (o Dde Affrica) a Maria (o Sweden). Gyda’i gilydd, mae’r pâr wedi cymysgu perlysiau De Affrica fel rooibos a fynbos gyda dŵr pur o Sweden, er mwyn creu “jin amgen distyll sy’n gadael i chi ddianc a cheisio cytgord”.

  Rhoddon ni gynnig ar ddau flas: y Classic – gyda merywen, coriander a phig y crëyr; a’r Crisp – gyda merywen , ciwcymbr a chamri. O blith y ddau, y Crisp oedd ein ffefryn ni o bell ffordd. Mae ganddo flas mwy cymhleth na’r Classic – ciwcymbr ffres ac adfywiol wedi’i gydbwyso gan fymryn o chwerwder. Roedd y Classic yn fwy blodeuog, ond at ei gilydd, i ni, roedd yn ddiod ddi-fflach.

  O gymharu â Seedlip, mae blasau Ceder’s yn llai pwerus. Os ydych chi’n chwlio am ddiod esmwyth, rhowch gynnig ar Ceder’s; os blasau newydd a rhyfedd sy’n dod â dŵr i’ch dannedd, efallai mai Seedlip fydd y dewis gorau i chi.

  Yn debyg iawn i Seedlip, er bod merywen yn y diodydd hyn, go brin eu bod nhw’n blasu fel jin traddodiadol. Dyma, wrth gwrs, un o’r cwestiynau tragwyddol ynglŷn â diodydd di-alcohol. A ddylen nhw fod yn debyg i’r diodydd alcoholaidd cyfatebol? Ynteu, ai helfa seithug yw honno, a dim ond bod yn ddiod dda (o ba fath bynnag) sy’n bwysig?

  Daeth yn llawer haws yn ddiweddar cael gafael ar ddiodydd Ceder’s, diolch i gytundeb dosbarthu gyda Pernod Ricard. O ganlyniad, gallwch chi eu prynu nhw yn Sainsbury’s (a hefyd trwy’r Whisky Exchange ar- lein ac o’u siopau yn Llundain). Gyda Diageo yn buddsoddi yn drwm yn Seedlip, mae’n amlwg bod y cwmnïau mawrion yn gweld dyfodol mawr i wirodydd di-alcohol  

  Mae gan Seedlip a Ceder’s ill dau brisiau sy’n eu gosod yn rhan ddruta’r farchnad. Mae Seedlip yn costio £26 am 700ml yn Tesco, ac mae Ceder’s ar werth am £20 am 500ml yn Sainsbury’s. Gan nad yw cynhyrchwyr yr un o’r ddwy ddiod yn gorfod talu’r £7.52 o doll sydd ar wirodydd arferol, byddai’n ddiddorol gwybod a oes rhaid eu prisio mor ddrud oherwydd costau cynhyrchu, ynteu a benderfynwyd eu gwneud nhw ychydig yn gostus er mwyn apelio i gwsmeriaid sy’n fwy parod i wario.

  Yn ôl i’r rhestr

  Teetotal Cuba Libre

  Cryfder: 0.0%

  Calorïau ymhob 100ml: 36 (72 ymhob potelaid)

  Cuba LibreHyd yn hyn, diodydd wedi’u seilio ar jin yw’r rhan fwyaf o’r gwirodydd di-alcohol sydd ar gael. Felly, mae’n braf cael blasu rhywbeth cwbl wahanol.

  Yn ôl y sôn, dyfeisiwyd Cuba Libre (Ciwba Rhydd) yn 1898 yn ystod Rhyfel Sbaen ac America, pan oedd milwyr yr Unol Daleithiau wrthi’n rhyddhau’r ynys rhag Ymerodraeth Sbaen. Daeth yr Americanwyr â Coca Cola i Giwba, ac roedd digon o rym o’r holl blanhigfeydd siwgr yno. Beth allai fod yn fwy naturiol na chyfuno’r ddau flas?

  Beth bynnag yw ei gwreiddiau, mae’r ddiod yn cael ei chydnabod erbyn hyn gan Gymdeithas Ryngwladol y Barmyn fel clasur cyfoes. Ond dan ei henw mwy cyffredin, rym-a-côc, mae’n adnabyddus a phoblogaidd trwy’r byd.

  Ond os oes diod lle byddai absenoldeb alcohol yn amlwg, onid hon yw hi? Nid felly, yn ôl pob golwg, os ydych chi’n gwybod beth i’w wneud. Yn ôl y broliant gan ein cyfeillion yn y Cwmni Gwirodydd Dirwestol, mae “blasau Caribïaidd a sbeisiau dethol” yn eu Cuba Libre nhw. Beth bynnag yw’r rheini, maen nhw’n gwneud y tro i’r dim. Tasech chi ddim yn ei wybod, go brin byddech chi’n dyfalu bod hon yn ddiod ddi-alcohol. Os rym-a-côc sydd at eich dant, prynwch hwn, a llawer ohono!   

  Cewch chi fe gan Dry Drinker a Wise Bartender.    

  Yn ôl i’r rhestr

  Caleño

  Cryfder: 0.0%

  Calorïau: wrthi’n aros gwybodaeth

  CaleñoRhaid bod hon yn un o’r gwirodydd di-alcohol mwyaf diddorol i gyrraedd y farchnad yn ddiweddar. Roedd sefydlydd Caleño, Ellie Webb, wedi’i hysbrydoli gan Golombia – gwlad sy’n agos at ei chalon, yn sicr – i greu cymysgedd hynod o ffrwythau a sbeis.

  Yn wahanol i lawer o’r diodydd eraill yn y categori yma, dyw hon ddim fel jin o gwbl. Er bod meryw ynddi hi, mae nodau eraill yn dod drwodd yn gryfach – cardamom, lemwn, ac gwsbers Periw. Mae ganddi flas ffrwythaidd hyfryd, heb fod yn rhy felys, ac mae’n wirioneddol adfywiol. Blas cynnil iawn yw e, ac er bod y cynhyrchwyr yn argymell yfed Caleño gyda thonic, efallai ei bod yn werth ei thrio gyda dŵr soda hefyd, gan fod tonic weithiau’n gallu ei llethu.

  Mae diwyg y botel yn awgrymu mai diod foethus yw hon, tua’r un lefel â Seedlip yn y farchnad, a gallwch chi ddisgwyl ei gweld mewn bariau sy’n arbenigo ar goctêls. Gobeithio bydd ar gael yn fuan hefyd mewn ambell archfarchnad, er mwyn ehangu’r dewis i gwsmeriaid yno hefyd.

  Yn ôl i’r rhestr

  M&S Sparkling Botanical GnT

  Cryfder: 0.0%

  Calorïau ymhob 100ml: 33 (248 ymhob potelaid)

  M&S GnTMae Marks & Spencer wedi ehangu eu silffoedd di-alcohol yn sylweddol yn ddiweddar, gan roi lle i’r GnT newydd yma ymhlith sawl diod arall.

  Yn ôl y sôn, mae hi wedi’i chreu gan Hamish Martin, prif arddiwr yr Ardd Berlysiau Cudd ar bwys Caeredin. Yn sicr, mae’n llawn dop o berlysiau diddorol: meryw, balm lemon, llysiau’r bara, cardamom, milddail, a gold Mair. Yn anffodus, does dim llawer o’r blasau hyfryd hyn yn dod drwodd yn arbennig o dda. Blas tonic oedd y peth cryfaf, er i un o’n panel profi ddweud ei bod yn blasu fel sudd ciwcymbr.   

  Fel pob tro, mater o chwaeth yw e. Mae’n gwbl bosibl mai hon yw’r ddiod berffaith at eich dant chi. I ni, mae diodydd jin di-alcohol gwell i’w cael.

  Yn ôl i’r rhestr


Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf