Open mobile navigation

Ein barn ar seidr prin-ei-alcohol

Apple on trees in orchard in fall season

Mae mwy o ddewis ar gael i yfwyr seidr nag erioed o’r blaen, gan gynnwys nifer go dda o seidrau di-alcohol neu brin-eu-halcohol. 

Y cwestiwn mawr i wneuthurwyr seidr sy’n anelu tuag at sero o ran yr alcohol yw: fedran nhw wneud diod sy’n blasu fel seidr da, yn hytrach na sudd afal, yn y bôn? Aethon ni ati i gael gwybod. 

Dyma nhw, heb fod mewn unrhyw drefn arbennig…felly, chi sydd biau’r dewis!

Does does byd cryfach nag 1% yma, ond os ydych chi’n chwilio am ddiodydd cwbl ddi-alcohol, y ddau seidr gan Kopparberg yw’r unig rai.

Lle roedd y wybodaeth ar gael, nodon ni hefyd faint o galorïau sydd ymhob un. I gael gwybod mwy am y calorïau mewn alcohol, sbïwch yma

Sheppy’s Classic Low Alcohol Cider

Cryfder: 0.5%

Calorïau  ymhob potelaid: 140 (28 ymhob 100ml)

Sgôr: 5 o 5

Sheppy ciderDavid Sheppy yw’r chweched genhedlaeth o’i deulu yn gwneud seidr yng Ngwlad yr Haf – bro sydd, wrth gwrs, yn enwog am ei pherllannau a’i thraddodiad hir o seidr a pherai. Erbyn hyn, mae cwmni Sheppy yn creu rhyw ddeg math o seidr ar eu safle ger pentref prydferth Bradford-on-Tone yn ne-orllewin y sir.

Lansiwyd eu seidr prin-ei-alcohol cyntaf ym Mehefin 2018. O ystyried poblogrwydd mawr seidr, mae gwneuthurwyr y ddiod afalau wedi bod dipyn bach ar ei hôl hi yn sylweddoli gallai fod galw am seidrau llai alcoholaidd. Ond dyma un sy’n gwneud un yr iawn am yr oedi trwy gyflwyno i ni seidr o’r safon orau, a hwnnw’n gwta 0.5% alcohol.

Fel gweddill eu seidrau, daw mewn potel drwsiadus, a’r llun bach o geffyl a chert yn amnaid cynnil tuag at hanes y cwmni. Ar yr olwg gyntaf, seidr braidd yn welw ei liw yw hwn. Ond, a bod yn deg, mae nifer o’r seidrau ar y tudalen yma wedi’i liwio’n fwy tywyll â charamel, a does dim o’r fath ychwanegiadau diangen yn niodydd Sheppy.

Mae’n gwynto fel seidr da, ond yn bwysicaf oll, mae’n blasu fel seidr da. Roedd ein panel profi yn methu cytuno beth roedden nhw’n ei hoffi amdano, ond roedden nhw i gyd yn ei hoffi. I rai, roedd e’n eu hatgoffa o rywbeth byddech chi’n ei brynu dros giât fferm – sgrympi go-iawn, yn llawn aroglau cefn gwlad. Roedd rhai eraill yn ei weld yn ddiod fwy mwyn na hynny. Ond roedd pawb yn gytûn, tasai hwn yn cael ei osod ger eich bron mewn tafarn, fe fyddech chi’n fodlon ei lymeitian trwy’r nos.

Pump seren, meddwn ni.      

Yn ôl i’r rhestr

Old Mout Cherries & Berries

Cryfder: 0.%

Calorïau ymhob can: 190 (38 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

Cychwynnodd stori seidr Old Mout yn Nyffryn Moutere (sy’n rhoi i’r ddiod ei henw) yn Seland Newydd, yn ôl yn 1947. Ond nid tan yn weddol ddiweddar y daeth i’r ynysoedd hyn. Mae i’w gael erbyn hyn mewn siopau a thafarndai o Gernyw i Gaeredin. Mae’r cwmni’n dal i wneud yn fawr o’u gwreiddiau ar ochr draw’r byd, er bod yn seidr, yn ôl pob golwg, yn cael ei greu ychydig yn nes adref i ni, gan Bulmers yn sir Henffordd (perfeddwlad bro’r perllannau), a Heineken, prif fragwyr yr Iseldiroedd, sy’n berchen ar y brand

Mae’r seidr Ceirios ac Aeron newydd yma yn ymuno â chasgliad o seidrau Old Mout sy’n cynnwys Mefus a Phomgranad, Ciwi a Leim, Ffrwythau Pasiwn ac Afal, ac Aeron yr Haf, a phob arall un gyda chryfder o 4%. Felly, sut mae hwn, ar 0%, yn cymharu?

Wel, mae’n ddiod wych yr olwg. Mae lliwiau’r label yn ddwfn a chynnes, gyda lluniau o ffrwythau aeddfed i dynnu dŵr o’ch dannedd, a chiwi bach annwyl. O ran y blas, mae felys – melys iawn. Er ei fod yn gyforiog o afalau a ffrwythau naturiol eraill, dŵr a siwgr yw’r ddau gynhwysyn cyntaf a enwir ar y can. 

A bod yn deg, mae seidrau alcoholaidd Old Mout yn adnabyddus fel rhai melys. Os ydych chi’n un mawr am seidr traddodiadol, mae’n debyg eich bod chi eisoes yn gwybod nad ydyn nhw ddim at eich dant. Ar y llaw arall, os ydych chi’n un o’r miloedd lawer sydd wedi gwneud seidrau ffrwythus mor llwyddiannus yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a chithau’n ceisio yfed mymryn yn llai o alcohol, efallai bydd hwn yn berffaith i chi. Gwnaethon gymharu’r seidr di-alcohol yma gyda’r seidr o’r un blas o’r un bragdy ond gyda chryfder alcoholaidd arferol, a rhaid dweud bod y ddwy ddiod yn debyg iawn i’w gilydd.

 Yn ôl i’r rhestr

Rekorderlig Premium Strawberry-Lime

Cryfder: 0.2%

Calorïau ymhob can: 114 (38 ymhob 100ml)

Sgôr: 2 o 5

Fel Kopparberg, cwmni seidr cymharol newydd o Sweden yw Rekorderlig. Sefydlwyd y bragdy yn 1996 yn Vimmerby yn ne’r wlad, tref sydd hefyd yn enwog fel bro mebyd y llenor Astrid Lindgren, creawdwr yr hogan benchwiban Pippy Longstocking. Yn debyg iawn i Pippy, mae Rekordelig yn ymfalchïo eu bod nhw’n arbennig o Swedaidd ac yn “wahanol braf”. Felly, ydy hwn yn seidr i’ch synnu?

Wedi ei flasu, doeddwn i ddim yn hollol siŵr beth i’w feddwl amdano. Diod wahanol iawn yw hi i seidr mefus a leim 4% Rekorderlig. Diod siarp, bron yn sur yw honno. Mae hon, ar y llaw arall, yn eithaf melys, gan atgoffa rhai o un o ffefrynnau eu plentyndod.

Os ydych chi’n hoff o seidrau melys, efallai y byddwch chi’n ei mwynhau. Ond os Rekorderlig Mefus a Leim arferol yw eich dewis ddiod, mae’n bosibl y bydd hon yn eich siomi. Tybed oes blwch yn y farchnad am seidr di-alcohol mwy sur fydd at ddant oedolion? Ac os oes, ydy’n fwlch dylai Rekordelig geisio ei lenwi?

 Yn ôl i’r rhestr

Waitrose Low-Alcohol Cider

ABV: 1%

Calorïau ymhob potelaid: 160 (32 per 100ml)

Sgôr: 4 o 5

davMae cyfeillion lu yn dweud wrthyn ni am drio hwn ers misoedd. Felly penderfynon ni ’bod hi’n hen bryd i ni ei throi hi am Waitrose i godi ychydig ohonyn nhw.

O sir Henffordd mae’r seidr yma’n yn hanu, sydd fel arfer yn fan cychwyn da i seidr. Mae wedi’i aeddfedu mewn casgenni derw, sy’n rhoi iddo ei liw caramel hyfryd, o bosib.

Fel llawer o ddiodydd yr archfarchnadoedd o dan eu henwau eu hunain, dyw’r botel na’r label ddim yn gyffrous tu hwnt, ond anwybyddwn ni hynny am y tro. Mae golwg dda ar y ddiod ei hunan, ac mae’n gwynto fel afalau (unwaith eto, man cychwyn da i seidr fel arfer).

Mae yna ychydig o swigod ond dim gormod. Mae’n bosibl y bydd e’n rhy felys i rai, ond dyw e ddim hanner mor felys â KopparbergKoppaberg. At ei gilydd, mae lawn cystal â’r rhan fwyaf o’r brandiau seidr mawrion gewch chi wrth y bar neu mewn caniau.

Felly, os seidr yw eich dewis ddiod, a chithau’n awyddus i leihau eich alcohol, efallai mai hwn yw eich ateb.

Yn ôl i’r rhestr

Stowford Press

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob potelaid: 89 (27 ymhob 100ml)

Sgôr: 5 o 5

Stowford

Mae Henry Weston a’i ddisgynyddion yn gwneud seidr ym Much Marcle, sir Henffordd, ers 1880. Mae’n eglur eu bod nhw’n arbenigwyr ar afalau, ac erbyn hyn, maen nhw’n creu 30 math o seidr ar eu fferm ac yn ei allforio i 40 gwlad.

Lansiwyd Stowford Press LA yn ôl yn 1994, gan wneud Westons yn dipyn o arloeswyr ym myd diodydd llai-eu-halcohol. Gan fod rhyw dinc y ’90au ar y term “LA” (pwy sy’n cofio Tennet’s LA?), cafodd ei ail-lansio yn 2010 fel Stowford 0.5%.

Y peth cyntaf dylen ni ei ddweud am hwn yw ei fod e’n seidr o safon. Mae blas afalau seidr arno fe, ac mae dyfnder a chymhlethdod i’r blas. Mae’n troedio’n llwyddiannus y tir canol rhwng bod yn rhy felys (fel nifer o seidrau masnachol) a bod yn annioddefol o sur (fel ambell seidr garw gewch chi dros giât fferm).

Ar 0.5%, dyw hon ddim yn ddiod gwbl ddi-alcohol. Ond i ddiotwyr sy’n ceisio tocio ar y diota (yn hytrach nag ymwrthod yn llwyr) mae’n ddewis rhagorol. Fyddai neb yn ei gamgymryd am seidr traddodiadol ar 7% neu 8%, ond fel arall, go brin byddech chi’n sylweddoli eich bod chi’n yfed diod ac ynddi gyn lleied o alcohol.

Mae diwyg du-a-melyn smart y botel yn union fel seidr 4.5% Stowford Press, gan ogsoi’r camgymeriad cyffredin o wneud i ddiod ddi-alcohol ymddangos yn ddewis tlotach nag un alcoholaidd.

Nid oes ynddo fe ddim lliwiau, blasau na melysyddion artiffisial, na glwten chwaith. Mae’n addas i lysieuwyr a figaniaid ac wedi’i gymeradwyo’n kosher. Ac mae wedi’i aeddfedu mewn casgenni derw. Dyna sy’n rhoi iddo ei liw hyfryd, o bosibl.

Yn ôl i’r rhestr

Morrison’s Low Alcohol Cider

Cryfder: 0.09%

Calorïau ymhob potelaid: Wrthi’n aros gwybodaeth

Sgôr: 2 o 5

MorrisonsHyd y gwyddon ni, Morrisons, Sainsbury’s a Waitrose yw’r unig rai o’r siopau bwyd mawrion sydd wedi mentro marchnata eu seidr di-alcohol eu hunain. Felly, pob ddyledus glod.

Y cwestiwn nesaf yw: fasen ni eisiau eu hyfed nhw? Yn yr achos yma, na fasen, o bosib’.

Fel y rhan fwyaf o seidrau di-alcohol, cymysgedd o seidr a sudd afal yw hwn, ond maen nhw hefyd wedi ychwanegu rhagor o siwgr. O ganlyniad, mae’n rhy felys, yn ogystal â bod yn rhy nwyog o dipyn. Mae’n sicr o dorri syched, yn enwedig wedi’i oeri, ond dyw e ddim yn seidr gwych.

Fel yn achos nifer o gyrfau di-alcohol (helo ’na, San Miguel a Sainsbury’s) byddai’r seidr yma’n elwa o well pecynnu. Os ydych chi wedi ymroi i ymwrthod â’r ddiod gadarn am dipyn, byddai’n braf cael rhywbeth sy’n teimlo fel diod arbennig o hyd. 

Yn ôl i’r rhestr

Sainsbury’s Low Alcohol Cider

Cryfder: 0.9%

Calorïau ymhob potelaid: 150 (30 ymhob 100ml)

Sgôr: 2 o 5

Sainsburys

Fel Morrison’s, mae Sainsbury’s yn haeddu clod am fod yn un o’r ychydig o’r prif archfarchnadoedd sy’n cynnig seidr prin-ei-alcohol o dan eu brand eu hunain. Gan fod hwn yn cael ei wneud iddyn nhw gan Westons, dylai fe fod yn dda.

Yn anffodus, mae’n debyg bod Westons yn gwerthu eu seidr gorau o dan eu label ei hunain. Dyw hwn wnaethon nhw i Sainsbury’s ddim yn debygol o ddwyn coron Stowford Press 0.5%.

Like seidr 1% Morrison’s, mae siwgr wedi’i ychwanegu at hwn. Camgymeriad, dwedem ni.  Dyw cael ei aeddfedu mewn casgenni derw wedi ychwanegu fawr ddim at y blas na’r lliw chwaeth, gwaetha’r modd.

Fel achos nifer o’r cyrfau di-alcohol llai deniadol, dewis anfoddog fyddai dewis y seidr yma –  basech chi’n ei yfed pe bai rhaid, ond fasech chi ddim yn chwilio’n galed amdano fe.

Yn ôl i’r rhestr

Kopparberg Alcohol-Free Mixed Fruit

Cryfder: dim mwy na 0.05%

Calorïau ymhob potelaid: 190 (38 ymhob 100ml)

Sgôr: 4 o 5

Koppaberg Fruit

Wrth brynu seidr trwy’r pwmp, Strongbow gewch chi gan amlaf. Ond o ran seidr mewn caniau a photeli mae brenin newydd wedi codi: Kopparberg. Mae’r seidrau Swedaidd hyn i’w gweld yn gyson tua brig y tabl o ran gwerthiant mewn siopau a thafarndai.

Twf rhyfeddol o gyflym gawson nhw hefyd. Mor ddiweddar â 1994 y dechreuodd y brodyr Peter a Dan-Anders Bronsman ar eu mentr fawr i adfywio seidr eu mamwlad. Dim ond ers 2006 maen nhw’n ei allforio i wledydd Prydain.

Fel mae’r gwneuthurwyr yn cydnabod, seidrau melys yw rhain. Melys iawn. Does fawr o olwg seidr arnyn nhw chwaith. Maen nhw naill ai’n welw iawn – bron yn ddi-liw – neu mae ganddynt ryw liw coch o ffrwythau eraill. P’un bynnag, maen nhw mor bell i ffwrdd o seidr traddodiadol ag y gallwch chi fod heb hepgor yr afalau’n gyfan gwbl. Os ydych chi’n un o’r gwybodusion seidr (neu snobyddion seidr, ym marn rhai), mae’n debyg na fydd rhai Kopparberg at eich dant. 

Er hynny, mae’n eglur bod galw mawr am seidr melys, hawdd-ei-yfed, fel mae twf aruthrol Strong Dark Fruit yn ei ddangos. Os ydych chithau’n rhan o’r chwyldro yma, mae’n bosibl mai Kopparberg Mixed Fruit 0% yw’r union ddiod i chi. O’i chymharu â’r un blas ar gryfder o 4%, roeddwn ni’n methu blasu’r gwahaniaeth.

Felly, os seidr ffrwythus yw’ch peth chi, a chithau hefyd am leihau rywfaint ar yr alcohol, bant â chi! Mae Kopparberg wedi darparu ar eich cyfer. I ni, mae hwn yn haeddu 4 allan o 5 am fod yn fersiwn di-alcohol rhagorol o ddiod boblogaidd.

Yn ôl i’r rhestr

Kopparberg Alcohol Free Pear Cider

Cryfder: dim mwy na 0.05%

Calorïau ymhob potelaid: 210 (42 ymhob 100ml)

Sgôr: 4 o 5

Koppaberg Pear

Lle bach diddorol sydd gan seidr gellyg neu “perai”, yn y byd diodydd. Ar y llaw law, mae gyda ni berai hen-ffasiwn, wedi’i greu o ellyg arbennig ar ffermydd bychain ar gyfer yfwyr arbenigol. Wedyn mae brandiau fel Lambrini a Country Manor. Seidr gellyg cryf yw’r rhain, yn cael eu marchnata fel gwin.

Ac i gloi, dyna’r stwff sy’n cael ei alw’n “seidr gellyg”. O’r rhain, Kopparberg sy’n gwerthu orau ar draws y byd, gan achub y blaen ar gystadleuwyr mawr fel Bulmer’s a Mangner’s.

Yn ôl pobl Koppaberg, mae sudd gellyg aeddfed yn cael ei gymysgu â dŵr naturiol o feddal i wneud diod ffrwythus sydd hefyd yn “pwnio gyda blas gellyg cryf”.

Fel seidrau eraill Koppaberg, fydd hwn byth yn plesio’r puryddion, ond dylai apelio at yfwyr sydd wedi mwynhau’r seidrau melysach a haws-eu-hyfed sydd wedi cyrraedd ers tua 2000.

Fel yn achos eu seidrau ffrwythau cymysg, trïom ni seidrau gellyg cryfder-llawn a di-alcohol Koppaberg gyda’i gilydd ac roeddem ni’n methu gwahaniaethu rhyngddyn nhw. Felly, os ydych chi’n un o’r bobl sydd wedi helpu gwneud Kopparberg  4.5% yn seidr gellyg mwyaf poblogaidd y byd, does dim rhaid i chi chwilio ymhell am ddiod ddi-alcohol at eich dant. 

Unwaith eto, rhoddwn ni 4 allan o 5 am iddi gyrraedd yr union nod mae Kopparberg yn anelu amdani.

Yn ôl i’r rhestr


Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf