Open mobile navigation
1

Myth 1

Mae yfed yn fy helpu i gysgu

Mae alcohol yn gallu gwneud i chi deimlo’n gysglyd, a’ch helpu chi i fynd i gysgu’n gyflymach. Ond bydd e hefyd yn cadw’ch corff rhag cael y cwsg dwfn sydd angen arnoch chi, gan eich gadael chi’n flinedig fore trannoeth.

          
2

Myth 2

Mae’n iawn yfed pan ych chi’n feichiog

Mae yfed alcohol pan ych chi’n feichiog yn gallu brifo’r ffetws, yn enwedig tua dechrau’r beichiogrwydd. Peidio â diota o gwbl yw’r cyngor gorau os ydych chi’n feichiog neu’n trio beichiogi – mae hyn yn symlach weithiau na thrio cadw at un neu ddwy uned yr wythnos.

          
3

Myth 3

Gallaf i yfed a chadw rheolaeth o hyd

Mae alcohol yn pylu eich ymenydd fel anesthetig. Mae’n eich drysu chi, yn eich gwneud chi’n fwy lletchwith, ac yn gwneud i chi ymateb yn arafach. Felly mae mwy o berygl i chi gael damwain neu anaf.

          
4

Myth 4

Mae alcohol yn ’ngwneud i’n well yn y gwely

Mae anallu dros dro (“pidyn potiwr”) ar ôl sesiwn ddiota’n ddigon cyffredin ymysg dynion. Dros amser hir, mae yfed trwm yn gallu gwneud i ddynion a merched golli’r awydd am ryw, ac yn gallu gwneud i’ch organau rhyw fynd yn llai.

          
5

Myth 5

Mae alcohol yn fy mywiogi

Iselydd yw alcohol. Mae’n arafu sut rydych chi’n meddwl, symud ac ymateb. Felly dim dyna’r ffordd orau i fywiogi.

          
6

Myth 6

Gallaf i sobreiddio efo coffi

Mae yfed coffi’n gallu gwneud i chi deimlo’n fwy effro, ond fyddwch chi ddim yn llai meddw, a fydd e dim yn cael gwared ar benmaenmawr. Hefyd, mae yfed caffîn yn gallu ei gwneud hi’n fwy anodd i chi farnu ydych chi’n dal yn feddw neu beidio, gan arwain at benderfyniadau gwael – fel gyrru pan mae alcohol yn dal yn eich gwaed.

          
7

Myth 7

Mae chwaraeon yn ddiflas heb ddiod neu ddwy

Os ydych chi am ragori ar y cae, y cwrt neu’r trac, gofal piau hi efo’r ddiod. Bydd yfed cyn eich camp (hyd yn oed y noson cyn y gêm) yn eich arafu a bydd mwy o berygl anaf neu boeni. Hefyd, bydd e’n codi syched trwy wneud i chi basio gormod o ddŵr.

Ac os ydych chi ’mond yn gwylio’r gêm, yn y stadiwm neu ar y soffa, efallai byddwch chi’n falch i chi bwyllo gyda’r ddiod pan allwch gofio’r cyfan o’r ail hanner.

          
8

Myth 8

Does dim byd gall neb ei wneud i helpu rhywun sydd efo problem yfed

Dyw llawer o bobl ddim am gydnabod bod ganddyn nhw broblem ag alcohol. Ond bob blwyddyn mae cannoedd o bobl yng Nghymru yn newid eu bywydau ac yn gefnu ar arferion yfed niweidiol. Mae nifer o wasanaethau rhagorol yng Nghymru sy’n gallu helpu gyda hynny. Chwiliwch am eich gwasanaeth lleol yma.

          
9

Myth 9

Bydd awr yn gampfa yn gwneud yn iawn am noson o yfed

Mae ymarfer corff yn gallu gwneud i ni deimlo fymryn yn well ar ôl yfed, ond allwch chi ddim chwysu’r alcohol o’ch corff. Dim ond amser fydd yn gwaredu’r ddiod o’ch gwaed. Hefyd, mae mwy o berygl i chi frifo cyhyr os buoch chi’n yfed (hyd yn oed y noson cynt) cyn ymarfer eich corff.

          
10

Myth 10

Mae alcohol yn dda rhag yr oerfel

Mae llymaid o wisgi neu frandi yn gallu gwneud i chi deimlo’n gynhesach am dipyn. Ond mewn gwirionedd mae alcohol yn oeri’r corff, felly dyw e ddim yn syniad da bob tro mewn tywydd rhewllydd.

          
11

Myth 11

Gallaf i gynilo fy unedau o alcohol at y penwythnos

Bob yn dipyn yn ystod yr wythnos yw’r peth callaf, gyda dau ddiwrnod o leiaf heb lymaid o’r ddiod. Trwy gynilo’ch unedau a’u hyfed nhw i gyd ar un tro, cewch chi gur pen i’w gofio yn y bore (ac ambell beth basech chi’n licio ei anghofio o’r noson o’r blaen, efallai) a bydd mwy o berygl anaf, damwain neu gwffio.

 

          

Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf