Open mobile navigation

Ymwadiad

At ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig y mae’r wybodaeth a geir yn y wefan hon. Rhoddir y wybodaeth gan Alcohol Concern, ac er ein bod yn ymdrechu i sicrhau bod y wybodaeth yn ddiweddar a chywir, ni wnawn unrhyw fath o gynrychioliadau na gwarantau, a nodir yn glir neu a awgrymir, ynghylch cyflawnder, cywirdeb, dibynadwyedd ac argaeledd o ran y wefan na’r wybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau a graffeg gysylltiedig a geir ar y wefan at unrhyw ddiben. Felly chi fydd yn penderfynu faint y byddwch yn dibynnu ar y gyfryw wybodaeth.

Ni fyddwn, o dan unrhyw amgylchiadau, yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys, yn ddigyfyngiad, unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod sy’n deillio o golli data neu elw sy’n deillio o ddefnyddio’r wefan hon neu sy’n gysylltiedig â’r defnydd ohoni.

Drwy’r wefan hon gallwch gysylltu â gwefannau eraill nad ydynt o dan reolaeth Alcohol Concern. Fodd bynnag, unwaith y byddwch wedi defnyddio’r dolenni hyn i adael ein gwefan, dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, ni ellir ein dwyn i gyfrif am ddiogelwch a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth a roddir gennych wrth fynd i’r cyfryw wefannau ac ni chwmpesir y cyfryw wefannau gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus a darllen y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.

Gwneir pob ymdrech i gadw’r wefan hon yn fyw a sicrhau ei bod yn gweithredu’n ddidrafferth. Fodd bynnag, nid yw Alcohol Concern yn gyfrifol, nac yn atebol, am achosion pan na fydd y wefan ar gael oherwydd problemau technegol y tu hwnt i’n rheolaeth.


Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf