Open mobile navigation

Polisi Preifatrwydd

Defnyddio gwe-dechnolegau

Efallai y bydd gwneud newidiadau i osodiadau eich porwr gwe yn eich helpu i ddefnyddio’r wefan hon. Gallwch newid yr opsiynau yn eich porwr i addasu maint y testun, lliw’r testun a lliw’r cefndir. Os ydych yn defnyddio’r fersiwn diweddaraf o Internet Explorer byddwch yn gallu gwrthwneud cynllun lliw y wefan hon a nifer o wefannau eraill.

Cwblhau ffurflenni

Wrth gwblhau ffurflenni ar-lein byddem yn argymell y canlynol:

  • Darllenwch y ffurflen gyfan yn ofalus cyn ceisio ei chwblhau
  • Pan gwblhewch y ffurflen efallai y bydd yn fwy defnyddiol diffodd Cyrchwr Rhithwir y cyfrifiadur os ydych yn defnyddio’r darllenydd sgrîn JAWS fersiwn 3.3 neu uwch
  • Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r ffurflen, trowch Gyrchydd Rhithwir y cyfrifiadur yn ôl ymlaen a darllenwch yr hyn a nodwyd gennych – yna anfonwch y ffurflen

Newid gosodiadau porwr

I gael Internet Explorer i anwybyddu’r lliwiau a’r ffontiau a ddefnyddir ar wefannau, yn gyntaf ewch i’r ddewislen ‘Tools’ a dewiswch ‘Internet Options’. Yna cliciwch ar y botwm ‘Accessibility’, a thiciwch y bocsys ‘ignore colours’, ‘ignore font styles’ ac ‘ignore font sizes’. Yna cliciwch ‘Ok’ i gadarnhau’r gosodiadau. I newid maint y testun ewch i ‘View – text size’ a dewiswch y gosodiad rydych fwyaf cyfforddus ag ef (mwyaf, mwy, canolig, llai, lleiaf).

Efallai y bydd hefyd yn ddefnyddiol newid y lliwiau a ffontiau sydd wedi’u rhagosod ar eich cyfrifiadur. Mae’r weithdrefn ar gyfer gwneud hyn yn wahanol ar gyfer fersiynau gwahanol o Windows a systemau gweithredu eraill. Dylech felly ddarllen cyfleuster Cymorth eich cyfrifiadur i gael cyfarwyddiadau wrth wneud hyn.

Ceir rhagor o wybodaeth o wefan ‘My computer my way’ AbilityNet yn www.abilitynet.org.uk/myway.

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn nodi sut y mae Alcohol Concern yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth a rowch i Alcohol Concern pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon.

Mae Alcohol Concern yn ymrwymedig i sicrhau y caiff eich preifatrwydd ei ddiogelu. Os byddwn yn gofyn i chi roi gwybodaeth benodol y gellir eich adnabod ohoni wrth ddefnyddio’r wefan hon, gellir eich sicrhau y caiff ond ei defnyddio yn unol â’r datganiad preifatrwydd hwn.

Gall Alcohol Concern newid y polisi hwn o bryd i’w gilydd drwy ddiweddaru’r dudalen hon. Dylech ddarllen y dudalen hon o bryd i’w gilydd i sicrhau eich bod yn fodlon ar unrhyw newidiadau. Daw’r polisi hwn i rym o 23ain Mehefin, 2008.

Beth rydym yn ei gasglu

Gallwn gasglu’r wybodaeth ganlynol:

  • enw
  • gwybodaeth gyswllt gan gynnwys cyfeiriadau post ac e-bost.

Beth rydym yn ei wneud gyda’r wybodaeth a gasglwn Nid ydym yn rhannu eich data gydag unrhyw sefydliad nad yw’n gysylltiedig ag Alcohol Concern. Ni chaiff eich data ei ddefnyddio er mwyn hyrwyddo unrhyw gynhyrchion.

Byddwn yn cadw eich data a gallem anfon e-byst achlysurol i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am wefan yfeddoethcymru.gov.uk neu fentrau eraill Alcohol Concern y credwn y byddent o ddiddordeb neu o gymorth i chi.

Diogelwch

Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgelu nas awdurdodwyd rydym wedi rhoi gweithdrefnau ffisegol, electronig a rheoliadol ar waith i warchod a diogelu’r wybodaeth a gasglwn ar-lein.

Sut rydym yn defnyddio cwcis

Ffeil fechan yw cwci sy’n gofyn caniatâd i gael ei gosod ar yriant caled eich cyfrifiadur. Unwaith y byddwch yn cytuno, caiff y ffeil ei hychwanegu a bydd y cwci yn helpu i ddadansoddi gwe-draffig neu’n rhoi gwybod i chi pan ewch i wefan benodol. Mae cwcis yn caniatáu i we-raglenni ymateb i chi fel unigolyn. Gall y we-raglen deilwra ei gweithrediadau i’ch anghenion a’ch hoff a chas ddewisiadau drwy gasglu a chofio gwybodaeth amdanynt.

Defnyddiwn gwcis cofnodi traffig i nodi pa dudalennau sy’n cael eu defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i ddadansoddi data am draffig y wefan a gwella ein gwefan er mwyn ei theilwra i anghenion cwsmeriaid. Defnyddiwn y wybodaeth hon at ddibenion dadansoddi ystadegol yn unig, ac yna caiff y data ei dynnu o’r system. Yn gyffredinol, gall cwcis ein helpu i ddarparu gwefan well i chi, drwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau sy’n ddefnyddiol neu ddim i chi. Nid yw cwci yn rhoi mynediad i ni i’ch cyfrifiadur nac unrhyw wybodaeth amdanoch, heblaw am y data y dewiswch ei rannu â ni.

Gallwch ddewis derbyn cwcis ai peidio. Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond gallwch fel arfer addasu gosodiadau eich porwr i wrthod cwcis os well gennych. Gall hyn eich atal rhag manteisio’n llawn ar y wefan.

Rheoli eich gwybodaeth bersonol

Gallwch ddewis cyfyngu’r wybodaeth bersonol a gesglir neu a ddefnyddir yn y ffyrdd canlynol:

  • Bob tro y gofynnir i chi gwblhau ffurflen ar y wefan, chwiliwch am y bocs y gallwch glicio arno i nodi nad ydych am i’r wybodaeth gael ei defnyddio gan unrhyw un at ddibenion marchnata uniongyrchol
  • Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu na phrydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni chawn eich caniatâd neu os bydd gofyn i ni wneud hynny o dan y gyfraith. Gallwn ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth hyrwyddol atoch am drydydd partïon a allai fod o ddiddordeb i chi os dywedwch wrthym eich bod am i hyn ddigwydd.

Gallwch hefyd ofyn am fanylion am wybodaeth bersonol a gedwir gennym amdanoch o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Bydd ffi fechan yn daladwy.


Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf