Open mobile navigation

Ble i droi?

Os ydych chi’n poeni eich bod chi, neu rywyun sy’n bwysig i chi, yn yfed gormod, mae nifer o asianaethau lleol a chenedlaethol gallwch chi droi atyn nhw am help i wella pethau. Edrychwch drwy’r rhestr yma i weld beth sydd ar gael yn eich bro.

Gwasanaethau Cymru gyfan

DAN 24/7 – llinell gymorth cyffuriau ac alcohol Cymru

Gwasanaeth Iechyd Cyn-filwyr Cymru – cyngor a chymorth ar bynciau iechyd (gan gynnwys camddefnyddio sylweddau) i gyn-aelodau’r lluoedd arfog

Gwasanaethau ger carreg eich drws

AGRO – cymdeithas hunan-gymorth ar gyfer pobl sy’n dod dros ddibynniaeth yng Ngwynedd a Môn

Brynawel – canolfan adfer berswyl ar gyfer defnyddwyr alcohol

CAIS – gwasanaethau cyffuriau ac alcohol yng ngogledd Cymru

Chooselife – gwasanaeth cyffuriau ac alcohol yn sir Gaerfyrddin

Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill – gwasanaeth cwnsela ar ddibynniaeth gyda swyddfa yng Nghaerdydd

Cyswllt – gwybodaeth a chyngor am alcohol, camddefnyddio cyffuriau ac anhwylderau bwyta yng ngorllewin Cymru

DASH – cymorth a chefnogaeth ynghylch cyffuriau ac alcohol ym Mhen-y-Bont ar Owgr a’r Cymoedd, hefyd yn darparu’r Cynllun Adsefydlu Gyrrwyr Meddw

Drugaid Wales – helpu unigolion a chymunedau i daclo problemau cyffuriau ac alcohol yn ne Cymru

Kaleidoscope – gwasanaethau ym Mhowys a de-ddwyrain Cymru

Prism – gwasanaeth cyngor ar alcohol a chyffuriau yng ngorllewin Cymru a’r canolbarth

SANDS Cymru – gwasanaethau i leihau niwed cyffuriau ac alcohol yn Abertawe a’r cylch

TEDS – gwasanaethau cyffuriau ac alcohol led-led Rhondda Cynon Taf

WCADA – cefnogaeth â phroblemau cyffuriau ac alcohol yn Abertawe, Castell Nedd Port Talbot, a Phen-y-Bont ar Ogwr 

 


Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf