Open mobile navigation

Mae llawer rhagor gallwch chi ei wneud i helpu eich plant i osgoi problemau diota, ar wahân i siarad am alcohol ei hunan

Mae ymchwil o sawl rhan o’r byd wedi dangos bod nifer o bethau gallwch chi eu gwneud i greu’r hyn mae academwyr yn ei alw’n ‘wydnwch’ (‘resilience’) – y peth mae rhai pob yn ei alw’n ‘gymeriad’. Yn y bôn, mae’n meddwl rhoi i’ch plant yr hyder i dorri eu cwys eu hunain a dewis yn ddoeth.

Diolch i’r drefn, mae’r pethau sy’n debyg o ddiogelu plant (i raddau) rhag datblygu problem ag alcohol neu gyffuriau eraill, hefyd yn bethau fydd yn eu helpu i osgoi iselder, anhwylderau bwyta, a thrafferthion yn yr ysgol – ac mae rhai ohonyn nhw’n bethau hynod syml, fel eistedd wrth y bwrdd i fwyta gyda’ch gilydd.

Dinner

 

Dyma rai o’r pethau allai eich helpu chi i fagu person ifanc sy’n ddoeth am ddiota:

  • Bywyd teuluol da, gyda chytbwysedd rhwng cynhesrwydd a disgyblaeth
  • Ymfalchïo yn eich plant a’u hannog i wneud yn dda
  • Sicrwydd – bod eich plant gwybod bod oedolion o’u cwmpas gallan nhw ddibynnu arnyn nhw a rhannu eu meddyliau â nhw
  • Rheolau clir a chall am ymddygiad, gyda chosbau am eu torri – bydd gadael i’ch plant wneud fel mynnan nhw yn eu plesio dros dro, ond yn pen draw mae hefyd yn awgrymu iddyn nhw nad ydych chi’n poeni rhyw lawer amdanyn nhw
  • Rhoi ychydig o gyfrifoldenau teuluol i blant – fel twtio’r bwrdd ar ôl cinio neu dipyn o hwfro
  • Bod yn rhan o’r gymuned leol – er enghraifft trwy glwb chwaraeon, clwb gwnïo, neu ddigwyddiau gyda chymdogion fel y Cinio Mawr. Wrth gwrs, dyw’r fath bethau ddim at ddant pob plentyn, ond bydd hobïau gall plant eu gwneud ar eu pennau eu hunain, fel llenydda, electroneg ac ati, hefyd yn rhoi iddyn nhw foddhad a hyder
  • Treulio amser gyda’ch gilydd ac ymlacio: Mae rhannu cinio teuluol gyda’ch gilydd yn rhan bwysig o hyn – i gael gwybod mwy, edrychwch ar y Prosiect Cinio Teuluol ym Mhrifysgol Harvard. Mae defodau a thraddodiadau hefyd yn gallu dod â theuluoedd ynghyd – efallai bydd y rhain yn dod o’ch diwylliant neu’ch crefydd, neu gallan nhw fod yn bethau cwbl bersonol fel ‘noson pizzas’ rheolaidd neu fynd i weld eich tîm pêl-droed yn chwarae

 

 

 


Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf